Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β ́ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων .

Τι περιλαμβάνει το ΦΕΚ για τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων, τους κλάδους μαθημάτων και τον τρόπο των μαθημάτων: