8 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στον Ωρωπό

8 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στον Ωρωπό

8 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στον Ωρωπό

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συνολικά οχτώ (8) άτομα Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Υπηρεσία Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Επιμέρους Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
01 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ) Παραδοσιακός Χορός ΩΣ8 ΜΗΝΕΣ 2
02 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ)

Αντισφαίρισης ΩΣ8 ΜΗΝΕΣ 1
03 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ)

Άσκηση και Υγεία ΩΣ8 ΜΗΝΕΣ 1
04 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ)

Αεροβική Γυμναστική ΩΣ8 ΜΗΝΕΣ 1
05 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ)

Πετοσφαίριση ΩΣ8 ΜΗΝΕΣ 1
06 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΔΕ)

Μπαλέτο, Ρυθμική, Μοντέρνος Χορός ΩΣ8 ΜΗΝΕΣ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, τη θέση ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθμηση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
7. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι)

10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, θα καταρτιστεί με βάση την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κα. Κουκουράκη Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ. Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων κατάταξης.

Η υπογραφή της σύμβασης και η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις αιτήσεις των ωφελουμένων και η λήξη της σύμβασης καθορίζεται από τη διάρκεια λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !