Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού

Σε συνέχεια του από 26.04.2013 Δελτίου μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς ότι συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την 14η Μαΐου 2013 στον ιστότοπο: , σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί. (Για την προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ).

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να ακολουθείται υποχρεωτικά από την ταχυδρομική αποστολή της εκτυπωμένης μορφής της, πρωτοτύπως υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου .

Αποσαφηνίζεται ότι τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν πρέπει να αποδεικνύουν: α) ότι ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός διαθέτει τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική, (διδακτική) υπηρεσία στην α’/βάθμια και β’/βάθμια εκπαίδευση από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ του διορισμού του έως την 30.09.2013 και β) την άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία ο εκπαιδευτικός αιτείται να αποσπασθεί ή της αγγλικής, της γαλλικής ή γερμανικής όταν δεν γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας απόσπασής του γ) το φύλλο μητρώου του εκπαιδευτικού.

Μόνο για τους εκπαιδευτικούς ιερείς, απαιτείται η αποστολή έγγραφης άδειας του Ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα ή του Μητροπολίτη της χώρας που πρόκειται να τους υποδεχθεί.

Τέλος, σε περίπτωση επιπλέον τίτλων σπουδών, (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν συνημμένα στην αίτησή τους τα αντίστοιχα πτυχία τους ή τους τίτλους.

Γίνεται ρητή μνεία ότι σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η ενυπόγραφη έντυπη αίτηση με συνημμένα τα κατά τα ανωτέρω σχετικά δικαιολογητικά, η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη καθώς επίσης σε περίπτωση διάστασης μεταξύ ηλεκτρονικής και έντυπης αίτησης υπερισχύει η ηλεκτρονική.

Για την πρόσκληση πατήστε .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .