Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές του 2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Εκδόθηκαν στις 15 Ιουνίου οι εγκύκλιοι υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ για το 2016. Μέχρι τις 22 Ιουνίου θα καταχωρισθεί ο πίνακας Γ΄από τα ΠΥΣΔΕ και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέχρι τις 23 Ιουνίου από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Οι εκτιμήσειςς των ΠΥΣΔΕ θα καταχωρισθούν κανονικά στον πίνακα Γ΄ Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν η πιθανότερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των μεταθέσεων στη Δ.Ε. είναι το διάστημα 27-29 Ιουνίου.
Παράλληλα εκδόθηκε σήμερα και η εγκύκλιος προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ με την έναρξη των μαθημάτων την Δευτέρα 12/9/2016. http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/21665-16-06-16-programmatismos-ekpaideftikoy-ergou-gia-gymnasia-kai-ge-l-gia-to-sx-etos-2016-2017
Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αποδεσμεύτηκαν με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης και της αντίστοιχης πίστωσης των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011. Το επόμενο βήμα είναι η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ για την ολοκλήρωση ορισμένων από τις μετάξεις αυτές.
Σχετικά με τις διαδικασίες μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π των ΑΕΙ αναμένεται η έκδοση της αντίστοιχης εγκυκλίου. Υπενθυμίζουμε ότι στό άρθρο 33 παρ. 7 του Ν. 4386/2016 ορίζεται ότι:
«Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να µεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., µε ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος µε γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές µε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι.,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό µε τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό µε τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται:
α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι.,
β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και
γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται µε διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των µελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.. Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.»Είναι προφανές ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα διαβιβαστούν στα κεντρικά συμβούλια για την αποδέσμευση τους.
Παράλληλα εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου η εγκύκλιος για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς – υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. Στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ως υπεράριθμοι – άμισθοι για απόκτηση ειδικότητας και για τις άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών. http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/21512-10-06-16-xorigisi-ananeosi-adeion-ypiresiakis-ekpaidefsis-gia-to-2016-2017
Οι άδειες άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε του ν.1566/1985 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 και σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του ν. 3528/2007 χορηγούνται πλέον μέχρι 5 έτη στους εκπαιδευτικούς και ως τη λήξη κάθε σχολικού έτους.
Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε. είναι συνολικά 973. Υπενθυμίζουμε ότι οι αποχωρήσεις από το 2010 έως και το 2015 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 17784. Ο μειωμένος αριθμός των παραιτήσεων είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τον συνολικό αριθμό των μεταθέσεων.
Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ για τις πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές. https://synekde.files.wordpress.com/2016/06/synek-orologio-iounios-2016.pdf

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η τρίωρη μείωση του διδακτικού ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων Φυσικών επιστημών και Πληροφορικής, οι αποσπασματικές και αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις στα ωρολόγια προγράμματα με την τρίωρη μείωση ωρών μαθημάτων ανά τάξη στο Γυμνάσιο, εκτιμούμε ότι δεν αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των μαθημάτων, αλλά στην εξοικονόμηση προσωπικού, στη βάση των μνημονιακών δεσμεύσεων λιτότητας και περικοπών που καταδικάζουν σε αδιοριστία και ανεργία χιλιάδες συναδέλφους μας αναπληρωτές.
Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, η κάλυψη των οργανικών κενών με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και των λειτουργικών με αναπληρωτές σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, αποτελεί για μας κομβικό σημείο. Με τα δεδομένα αυτά πλέον ένας δρόμος υπάρχει: Μόνιμοι, αναπληρωτές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ενωμένοι στον αγώνα για τη σωτηρία της Δημόσιας εκπαίδευσης και για την προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να αποτρέψουμε την εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών μέτρων, να δημιουργούμε ρωγμές στις μνημονιακές πολιτικές για την Παιδεία -τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα- μέχρι την πλήρη ανατροπή των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας. Είναι προφανές ότι τα μνημόνια υπονομεύουν οποιαδήποτε προσπάθεια για συνολική εκπαιδευτική δημοκρατική μεταρρύθμιση. Αυτό όμως που μπορεί να υπάρξει, είναι ένα διαφορετικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα συσπειρώνει τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες πάνω στα μεγάλα πραγματικά προβλήματα του κλάδου και του δημόσιου σχολείου και, με μικρούς και μεγάλους ενωτικούς αγώνες, μακριά από στείρες παραταξιακές αντιπαραθέσεις, θα ανοίγει δρόμους για το σχολείο που θα χωρά όλα τα παιδιά, όλους τους εκπαιδευτικούς, όλη τη γνώση.
Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές και καλή συνέχεια στην πορεία της ζωής τους!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 17/6/2016