Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr:

για την περίπτωση (α) το σύνδεσμο

και

για την περίπτωση (β) το σύνδεσμο

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .