Πάτρα: 22 θέσεις εργασίας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο υποέργων του προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Πρόταση για ανάθεση έργου σε προσωπικό διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις στην περιοχή της Πάτρας λήγει στις 19 Μαρτίου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης, του υποέργου 10 με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», οι διαθέσιμες θέσεις έχουν ως εξής:
Ενας (1) απόφοιτος ΑΕΙ, οικονομικής κατεύθυνσης για την θέση του αναπληρωτή επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου. Απαραίτητη είναι η κατ’ ελάχιστον 10ετής επαγγελματική εμπειρία σε οικονομικά θέματα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι την λήξη του έργου.
Τρεις (3) απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οργανωτική υποστήριξη του υποέργου. Θα συνυπολογιστεί τυχόν προηγούμενη προϋπηρεσία στον συντονισμό και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, η εμπειρία στην επικοινωνία και τη χρήση Η/Υ καθώς και η αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι την λήξη του έργου.
Τέσσερις (4) Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε τομείς οικονομικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών έργων ή/και προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι την λήξη του έργου.
Επτά (7) Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διδακτική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ή/και διά βίου μάθησης, ή/και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
Ενας (1) Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος, απόφοιτος ΑΕΙ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού, ο οποίος θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση εκπαιδευτών και θα συντονίσει το έργο των εκπαιδευτών των εκπαιδευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διδακτική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ή/και διά βίου μάθησης, ή/και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Συγγραφή και επικαιροποίηση υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας», οι θέσεις είναι οι παρακάτω:
Ενας (1) απόφοιτος ΑΕΙ κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού με ειδίκευση στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων για τη θέση του αναπληρωτή επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου. Απαραίτητη είναι η επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία καθώς και το διδακτικό έργο στην εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα στην ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε δήμους. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
Ενας (1) απόφοιτος ΑΕΙ κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού με ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη θέση του πρώτου επιστημονικού συνεργάτη του υποέργου. Απαραίτητη είναι η επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία στη συγγραφή και αξιολόγηση διδακτικών υλικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
Ενας (1) απόφοιτος ΑΕΙ κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού με ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων για τη θέση του δεύτερου επιστημονικού συνεργάτη του υποέργου. Απαραίτητη είναι η επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση διδακτικών υλικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη συμβουλευτική υποστήριξη συγγραφέων για τη διαμόρφωση αντίστοιχων υλικών, καθώς και ερευνητικό έργο και συγγραφή επιστημονικών κειμένων για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
Τρεις (3) απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οργανωτική υποστήριξη του υποέργου. Απαιτείται εξειδικευμένη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην οργανωτική υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Θα συνυπολογιστεί τυχόν εμπειρία στη χρήση Η/Υ και η αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα υπογραφής νέας μέχρι τη λήξη του έργου.
Συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού. Θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή/και να έχουν συγγραφικό – ερευνητικό έργο σε αντικείμενο συναφές με τη Θεματική ενότητα που θα αναλάβουν. Απαραίτητη είναι επίσης η διδακτική εμπειρία σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και η εμπειρία στη διαμόρφωση διδακτικού υλικού για προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Θα συνυπολογιστούν κατά σειρά η διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, καθώς και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν έως και τέσσερις (4) Θεματικές ενότητες. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους συγγραφείς θα είναι ατομικές και θα έχουν χρονική διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη φόρμα της Πρότασης στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ (www.eap.gr /Ανακοινώσεις/ Διακηρύξεις-Προκηρύξεις) και είτε να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στην έδρα του ΕΑΠ (Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 – Περίβολα Πατρών, 1ος όροφος, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, 8:00-14:00) είτε να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή από 09/03/2013 έως και 19/03/2013. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-367636.
Ένθετο ΖΗΤΕΙΤΑΙ εφ. Πελοπόννησος – pelop.gr