• Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

22-11-16: Ενημέρωση αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υπηρεσιακά θέματα, από τον αιρετό του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής κο Δ.Αρβανίτη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/11/2016 - 14:29 | Author: Newsroom Ipaidia
Λάβαμε και δημοσιεύουμε, ενημέρωση από τον αιρετό του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, κο Δ.Αρβανίτη, για υπηρεσιακά θέματα αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

του αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Αττικής-ΠΕ29-Εργοθεραπευτή

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ολοκληρώνονται επιτέλους οι διαδικασίες για τον κύριο όγκο των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2016-17, για δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, Στήριξη στη Γενική Εκπαίδευση από ΕΒΠ η Σχολικό Νοσηλευτή).
Αναμένονται βέβαια ακόμη και σήμερα οι οριστικοί πίνακες στην Κεντρική Μακεδονία…

Ακόμη αναμένουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις για προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (420 για ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ) αλλά και πιστώσεις που έχει γίνει γνωστό ότι θα εξασφαλιστούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων.

Πέρα από τις αλλαγές και τα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης την φετινή χρονιά, υπάρχουν αρκετές αλλαγές και όσον αφορά θέματα κατάταξης, μισθολογικής και βαθμολογικής που προκύπτουν από τη νομοθεσία που ισχύει από το 2016.

Σχετικά με αυτές τις αλλαγές αλλά γενικότερα για εργασιακά και υπηρεσιακά θέματα μετά την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας είναι σημαντικό οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη εξαρτάται από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015, (ΦΕΚ 176/τ. Α/16-12-2015) και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής.

Ειδικότερα, ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με τα οποία προσλήφθηκε ο αναπληρωτής, είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία σε φορείς της παρ. 1 του άρθ. 7 του παραπάνω νόμου (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ) με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποκλειομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Η αναγνώριση της παραπάνω προϋπηρεσίας πραγματοποιείται με απόφαση του ΠΥΣΕΕΠ και τα αποτελέσματά της ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Άρα χρειάζεται αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας να υποβληθεί σχετική αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ. Σημειώνουμε ότι η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από 1-1-2016 δεν προσμετράται για την μισθολογική εξέλιξη για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, άρα και για τους αναπληρωτές.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΠΔΕ Αττικής προς τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής (Αρ, Πρωτ. : Φ.41.1/9201 της 8-6-20160), η αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών που προσλήφθηκαν μετά την 1-1-2016, (άρα και προσλαμβάνονται αυτή την περίοδο), θα γίνει από τα ΠΥΣΕΕΠ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 , παρ. 1 του Ν. 4354/2015. Έτσι οι αναπληρωτές εκτός από την προσκόμιση των σχετικών ενσήμων θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών στα οποία θα αναφέρονται ρητά οι “αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας (σ.σ.: αποκλείονται ρητά συμβάσεις έργου), το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών”. Για προϋπηρεσίες σε ΝΠΙΔ, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται και τα επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα από το ΝΠΙΔ, ότι αυτό ανήκει στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγείται κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Όσον αφορά την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται αυτή την περίοδο, αυτή πραγματοποιείται αυτόματα εφόσον ο τίτλος αποτελούσε απαραίτητο για το διορισμό προσόν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση χρειάζεται κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβούλιου σχετικά με την συνάφεια του τίτλου με το αντικείμενο απασχόλησης.

2. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Βάσει του ν. 4354/2015 κεφ. Β (ΦΕΚ 176 τ. Α) το προσωπικό στο οποίο αναφέρεται η παρ. 1 του αρθρ. 7 εξελίσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) ανεξάρτητα από τον βαθμό που κατέχει. Ο μισθός στο ίδιο ΜΚ ανά κατηγορία προσωπικού ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) είναι ίδιος ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν (άρθρ. 8).

Στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ υπάρχουν 19 ΜΚ ενώ στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ υπάρχουν 13 ΜΚ.

Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας προωθούνται κατά 2 ΜΚ, ενώ κάτοχοι διδακτορικού τίτλου προωθούνται κατά 6 ΜΚ. Αυτό πραγματοποιείται μετά από απόφαση του αρμόδιου για την αναγνώριση αυτού οργάνου που κρίνει την συνάφεια του τίτλου προς το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης ή την περιγραφή της θέσης εργασίας (Καθηκοντολόγιο). Για τη νέα κατάταξη και τα οικονομικά της αποτελέσματα ισχύει η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο ΜΚ για υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ πραγματοποιείται μετά από υπηρεσία 3 ετών, ενώ για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ μετά από υπηρεσία 2 ετών. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας γίνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΕΕΠ) ενώ η εξέλιξη στο επόμενο ΜΚ από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο (ΠΥΣΕΕΠ ή ΑΣΕΠ). Η μισθολογική ωρίμανση πραγματοποιείται αυτοδίκαια από τη Δ/νση Διοικητικού όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας στο προηγούμενο ΜΚ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (αυτή δεν είχε καταργηθεί?): Στο άρθ. 12 αναφέρεται ότι από το 1.1.2018 (θα ληφθούν υπόψη οι αξιολογήσεις του 2017 και 2016), ποσοστό 12-15% των υπαλλήλων δύναται να έχει "προωθημένη" μισθολογική εξέλιξη μέχρι 1 επιπλέον ΜΚ, εφόσον επί τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις βαθμολογηθεί με άριστα. Γι αυτό χρειάζεται να καθορισθούν οι προϋποθέσεις με απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομίας. Σε περιπτώσεις "ανεπαρκών" υπαλλήλων (σε 3 συνεχόμενες αξιολογήσεις) προβλέπονται μέτρα επιμόρφωσης και σε σπάνιες περιπτώσεις στέρηση μισθολογικής εξέλιξης για 1 έτος, με δικαίωμα ένστασης στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

3.ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ: Οι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί και η προβλεπόμενη αύξηση κατά την εξέλιξη σε κάθε επόμενο ΜΚ ανά κατηγορία είναι: YE 780 ευρώ (αύξηση 43 ευρώ), ΔΕ 858ευρώ (αύξ. 60 ευρώ), ΤΕ 1037 ευρώ (αύξ. 55 ευρώ) και ΠΕ 1092 ευρώ (αύξ. 59 ευρώ).

Κατά την 1η εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα, ο χρόνος υπηρεσίας στον φορέα που υπηρετούν καθώς και η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μέχρι την 31.12.2015.

Μετά τη μισθολογική κατάταξη, αναστέλλεται μέχρι την 31.12.2017, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Αυτή θα ενεργοποιηθεί εκ νέου την 1.1.2018, συνυπολογιζόμενου του πλεονάζοντος την 31.12.2015 χρόνου, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη το διάστημα από την έναρξη της εφαρμογής του νόμου έως την 31.12.2017 (άρθρο 26). Δύο χρόνια χαμένα για όλους τους υπαλλήλους στο βωμό των μνημονίων…

Αν από τη μισθολογική κατάταξη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων προκύψει βασικός μισθός μικρότερος η διαφορά διατηρείται και καταβάλλεται ως προσωπική, η οποία μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση. Σε περίπτωση αύξησης η διαφορά χορηγείται σε δόσεις (ανά έτος σε 4 έτη).

Η τυχόν προσωπική διαφορά για αναπληρωτές ή ωρομίσθιους καταβάλλεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Για τον υπολογισμό ενδεχόμενης προσωπικής διαφοράς θεωρείται ότι έχουν κατά την 31.12.2015 καταταγεί βάσει του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011 και όχι της παρ. 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου (άρθρο 27 του 4354/2015). Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δύνανται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις (άρθρο 24 -4354/2015), αλλά με πρόσφατη τροπολογία (μετά τις διαμαρτυρίες για το πρόβλημα που προέκυψε με αρκετούς συναδέλφους αναπληρωτές) προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΥΑ για τον καθορισμό διαδικασίας καταβολής σε δόσεις.

4.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα στη σχολική μονάδα ή το ΚΕΔΔΥ όπου θα αναλάβουν υπηρεσία, αυτά καθορίζονται βάσει του γενικού και ειδικού Καθηκοντολογίου (ΦΕΚ 449,-3/4/2007 ΥΑ αρ. 27922/Γ6) του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ). Ειδικότερα καθορίζονται θέματα που αφορούν το αντικείμενο απασχόλησης κάθε ειδικότητας (ειδικό καθηκοντολόγιο) αλλά και οι υποχρεώσεις στα πλαίσια του εργασιακού ωραρίου (γενικά καθήκοντα).

Για τους συναδέλφους ΕΒΠ και Σχολικούς Νοσηλευτές τα καθήκοντα που ορίζει το ειδικό καθηκοντολόγιο των κλάδων τους στις ΣΜΕΑΕ δεν καλύπτουν επακριβώς την ιδιαιτερότητα του ρόλου τους και χρειάζεται άμεσα να ληφθούν σχετικές αποφάσεις από το υπουργείο. Πάντως τα θέματα ωραρίου και ειδικών καθηκόντων κατ' αναλογία πρέπει να καθορίζονται από το παραπάνω ΦΕΚ.

Όσον αφορά τους συναδέλφους που τοποθετούνται στα ΚΕΔΔΥ ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ(ΦΕΚ 1503, τευχ. Β, 8/11/2001, ΥΑ αρ. Γ6/4494 και τροποποιήσεις). Επίσης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες καθώς και οι διαδικασίες στα πλαίσια των ΕΔΕΑΥ καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 315, τευχ. Β, 12/2/2014, ΥΑ αρ. 17812/Γ6).

5. ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ

Σχετικά με το ωράριο (“διδακτικό” και “εργασιακό”) ισχύει η υπ' αρ. 28915/Γ6, ΦΕΚ 449,-3/4/2007 απόφαση σύμφωνα με την οποία το εισαγωγικό ωράριο υποστηρικτικού έργου για το ΕΕΠ ορίζεται σε 25 ώρες εβδομαδιαίως, μειούμενο με το χρόνο υπηρεσίας έως 21 ώρες στα 20 έτη υπηρεσίας. Οι συνάδελφοι μπορούν να αναγνωρίσουν ήδη αναγνωρισμένη δημόσια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτική.

Το εβδομαδιαίο ωράριο υποστηρικτικού έργου του ΕΒΠ καθορίζεται με την ίδια απόφαση όσο και οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και έως τις 30.

Πέραν αυτών των ωρών ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς το εργασιακό ωράριο (μέχρι 2.00 μ.μ.) όπου εκτελούνται διοικητικές ή άλλες εργασίες (σύλλογος διδασκόντων, διεπιστημονικές συναντήσεις, ενημερώσεις, ενημέρωση πρακτικών και βιβλίων, κ.ά.). Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα αποχώρησης μετά την ολοκλήρωση του “διδακτικού” ωραρίου, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί εργασία από τον διευθυντή. Τα όποια κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου.

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σχετικά με το δικαίωμα αδειών αυτές προβλέπονται στην υπ. Αριθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1, 5-5-2014 εγκύκλιο. Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.

Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Υπάρχουν δυστυχώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δικαιωμάτων άδειας μεταξύ του μόνιμου προσωπικού και των αναπληρωτών.

7.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η λειτουργία της σχολικής μονάδας, οι υποχρεώσεις πέραν του υποστηρικτικού έργου, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων και οι σχέσεις με το διευθυντή, το σχολικό σύμβουλο και τη διεύθυνση εκπαίδευσης καθορίζονται από τις σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 1340,τ.Β, 16/10/2002). Όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ σε όποια δομή γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κι αν ανήκουν συμμετέχουν ισότιμα στο ΣΔ. Θέματα που προβλέπονται από νομοθετικές ρυθμίσεις ή αποφάσεις δεν μπορούν να είναι αντικείμενο απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων.

7. ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δίνεται η δυνατότητα παράλληλης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, υπό προϋποθέσεις και απαιτείται η σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ). Δεν υπάρχει απαραίτητα όριο στις ώρες εργασίας αλλά το συμβούλιο έχει το δικαίωμα να κρίνει αν η επιβάρυνση του εργαζόμενου από πολύωρη απασχόληση εκτός της υπηρεσίας παρακωλύει το έργο του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: βεβαίωση του εργοδότη για το αντικείμενο απασχόλησης, τη διεύθυνση και το ωράριο εργασίας, βεβαίωση του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ ότι δεν παρακωλύεται το έργο της σχολικής μονάδας και υπεύθυνη δήλωση ότι η απασχόληση θα πραγματοποιείται εκτός ωραρίου και δεν αφορά μαθητές του σχολείου. Η αίτηση καλό είναι να αποστέλλεται και απευθείας στην ΠΔΕ-ΠΥΣΕΕΠ κατόπιν συνεννόησης.

Ελπίζω τα παραπάνω να είναι χρήσιμα στους συναδέλφους, ιδιαίτερα στους νεότερους και να τους ενδυναμώσουν στην κατοχύρωση και διεκδίκηση των βασικών εργασιακών τους δικαιωμάτων και την εκπλήρωση του ρόλου τους, με σκοπό την προσφορά ποιοτικών υποστηρικτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές.

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα σε όσους διορίζονται στην Αττική, καλή τοποθέτηση και μια δημιουργική σχολική χρονιά και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Υ.Γ. Είναι απαραίτητο, με βάση τη γνώση των ισχυόντων ρυθμίσεων, να είμαστε σε συνεχή διεκδίκηση βελτίωσής τους και ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα αδειών των αναπληρωτών αλλά και θέματα κατοχύρωσης του ωραρίου και του καθηκοντολογίου κυρίως σε νέες δομές ΕΑΕ. Αυτό, όπως και η διεκδίκηση της μονιμοποίησης των αναπληρωτών, είναι δυνατό κατά τη γνώμη μου να επιτευχθεί μόνο με την κοινή δράση όλων στα πλαίσια λειτουργίας των περιφερειακών συλλόγων ΕΕΠ-ΕΒΠ και της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Αθήνα 22/11/2016

Με τιμή

Δ. Αρβανίτης

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: