Δελτίο Τύπου

Παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσης διευθυντή με τετραετή θητεία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) παρατείνει την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσης διευθυντή με τετραετή θητεία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β)Του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας είναι αναρτημένες .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .