Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της αριθμ. 20584/Δ2/13-2-2012 (ΑΔΑ:BΕΥ59-ΑΔ4) συμπληρωματικής εγκυκλίου-πρόσκλησης, καλείται να υποβάλει αίτηση για μόνιμο διορισμό από 15.2.2013 έως και 18.2.2013 σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμεί, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ04.02, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008 Προκήρυξη) (ποσοστό 60%), για την κάλυψη μιας (1) κενής οργανικής θέσης, που διατέθηκε σε υποψηφίους από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 και δεν καλύφθηκε μετά και τους τελευταίους συμπληρωματικούς διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν για το σχολικό έτος 2012-2013.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχει ο εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος διατέθηκε με την αριθμ. 37/28-1-2013 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση της ως άνω θέσης, λόγω νομίμου παρατάσεως του πίνακα επιτυχόντων για το σχολικό έτος 2012-2013, και μόνον αυτός.

Ο υποψήφιος οφείλει να τηρήσει τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, δεδομένου ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Για την εγκύκλιο πατήστε .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .