«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».
Από 01-01-2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω νόμου έχουν εκδοθεί η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εφαρμοστική εγκύκλιος του ΓΛΚ, καθώς και το αριθμ.2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 έγγραφο του ΓΛΚ. Με βάση τα ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015:
Ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).
Η ανωτέρω προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με βάση τα οποία είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των περιπτώσεων χρόνου προϋπηρεσίας που προαναφέρονται, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που χρονικό διάστημα αργίας, διαθεσιμότητας, άνευ αποδοχών κλπ. δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, δεν αναγνωρίζεται ούτε και για τη μισθολογική του εξέλιξη.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Οι όποιες οικονομικές μεταβολές, υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων
Σύμφωνα με τις οδηγίες επί του άρθρου 26 της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου για εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά την 1-1-2016 η μισθολογική προώθηση στους κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών και τα οικονομικάαποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται:
Α) με την αρχική τους κατάταξη εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητοπροσόν για το διορισμό του υπαλλήλου (δεν απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου).
Β) από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου στην περίπτωση που κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους (απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του τίτλου).
Γ) από 01-01-2018 στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την ημερομηνία διορισμού.
3. Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει:
α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.
γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.
δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.
3
Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώςυπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.
4. Αναγωγή προϋπηρεσίας
Ο τρόπος αναγωγής αναφέρεται αναλυτικά στην υπ΄ αρ. πρωτ. 93953/Δ2/15-09-2006 εγκύκλιο των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διακρίνονται οι εξής τρεις (03) περιπτώσεις:
Α) Προϋπηρεσία με πλήρες ωράριο: για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι υπηρεσία που έχει προσφερθεί με εργασία πλήρους
ωραρίου δεν μπορεί να επικαλύπτεται με άλλη προσφερθείσα υπηρεσία, είτε μειωμένου, είτε πλήρους ωραρίου.
Β) Προϋπηρεσία Αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου: για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του διαστήματος της προϋπηρεσίας, όπως και στους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με αναγωγή στο μειωμένο ωράριο του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο αρθρ.17, παρ. 4 του Ν. 1566/85, υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε και πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών για τις
οποίες είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού (π.χ. για εκπαιδευτικό ο οποίος προσλήφθηκε με μειωμένο ωράριο 15 ώρες και υποχρεωτικό νεοδιόριστου 23 ώρες, υπολογίζεται το διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασής του πολλαπλασιασμένο με το κλάσμα 15/23).
Γ) Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο εργασίας: για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας (π.χ. Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με μειωμένο ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ., κλπ.) και δεν προβλέπεται κάποιος ειδικός χειρισμός όπως στους «αναπληρωτές/τριες μειωμένου ωραρίου», αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσο χρονικό διάστημα, όσο προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας, το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.
Δείτε