Δελτίο Τύπου

Νομοθετική ρύθμιση για επανεγγραφή ή νέα εγγραφή των πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Φ.253/84153α/Β6/2013 (ΦΕΚ 1665 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄) και στον οποίο συμπεριλαμβάνεται διάταξη που αφορά τους πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων που συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2011, οι οποίοι βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι είτε δεν δήλωσαν, ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του τότε ισχύοντος νόμου.

Με τις διατάξεις της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται δύο διακριτές διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω.

Α. Η μία διαδικασία αφορά στους υποψηφίους οι οποίοι είτε συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α’ και Β’), είτε υπέβαλαν το 2011 νέο μηχανογραφικό διατηρώντας τη βαθμολογία και τα μόρια των δύο προηγούμενων ετών με σκοπό να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων και ενώ εισήχθησαν με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων (i) δεν εγγράφηκαν ή (ii) εγγράφηκαν και στη συνέχεια διαγράφηκαν από τις σχολές και τα τμήματα επιτυχίας τους, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Β. Η δεύτερη διαδικασία αφορά στους υποψηφίους οι οποίοι είτε συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α’ και Β’), είτε υπέβαλαν το 2011 νέο μηχανογραφικό διατηρώντας τη βαθμολογία και τα μόρια των δύο προηγούμενων ετών με σκοπό να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α)

Για την περίπτωση εγγραφής /επανεγγραφής διαγραφέντων.

Όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων επιθυμούν να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής/επανεγγραφής, καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, στις γραμματείες των σχολών ή των τμημάτων που εισήχθησαν αρχικά το 2011, από τα οποία στη συνέχεια διεγράφησαν, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση-Δήλωση εγγραφής/ επανεγγραφής (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 1),

Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου,

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας,

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας εκδοθέν από την ΑΣΠΕ, το οποίο είτε ίσχυε τον Σεπτέμβριο του 2011 είτε είναι πρόσφατης έκδοσης υπό τον όρο η πολυτεκνία να ίσχυε και τον Σεπτέμβριο του 2011, γεγονός που θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει η γραμματεία της κάθε σχολής ή του κάθε τμήματος.

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 2) στην οποία δηλώνεται ανάλογα με την περίπτωση ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγγραφής, ύστερα από την ανακοίνωση των προς επανεγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Για τα δύο Υποδείγματα πατήστε

Όσον αφορά το δικαίωμα νέας εγγραφής των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β), οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (ομάδα Α’ ή Β’), είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δύο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 για την κάλυψη του 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν στο μηχανογραφικό δελτίο έτους 2011 ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, θα γίνει ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό που θα αποκτηθεί μέσω ειδικής για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η προθεσμία και η ακριβής διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο με νεότερο δελτίο τύπου.


Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ