114 προσλήψεις εκπαιδευτικών και διοικητικών σε Δημόσια ΙΕΚ και ΑΣΤΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/11/2015 - 23:23 | Author: Newsroom Ipaidia

114 προσλήψεις εκπαιδευτικών και διοικητικών σε Δημόσια ΙΕΚ και ΑΣΤΕ

Την κατανομή του εγκριθέντος αριθμού εκπαιδευτικού και διοικητικού-βοηθητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης &

Τουρισμού προβλέπει απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός κ Σταθάκης

Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίζονται οι προσλήψεις και η κατανομή εκατόν δέκα τεσσάρων (114) θέσεων εκπαιδευτικού και διοικητικού-βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να απασχοληθούν στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 ως ακολούθως:

Ι. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτομα 1)
Μία (1) θέση Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ) ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (άτομα 2)
Μία (1) θέση Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ) Μια (1) θέση Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ)

ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (άτομα 1)
Μία (1) θέση Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ)

ΑΣΤΕΚ (άτομα 1)
Μία (1) θέση Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 5 άτομα

ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)
1.1. Α.Σ.Τ.Ε ΚΡΗΤΗΣ
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου – Νομικός
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας- Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών Επιστημών
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)
Μία (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών
ΣΥΝΟΛΟ: 11 άτομα

1.2. ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών Επιστημών Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή-Front office
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)
Μια (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών
ΣΥΝΟΛΟ: 14 άτομα

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ
2.1 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Tουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 12 άτομα
2.2 ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) Μια (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Tουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά (ΤΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ) Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

2.3 ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 7 άτομα

2.6 ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

2.7 ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ: 9 άτομα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 114 άτομα

Η διαδικασία πρόσληψης, του Διοικητικού – Βοηθητικού προσωπικού στα ΙΕΚ Κέρκυρας, Γαλαξιδίου, Αλεξανδρούπολης και στην ΑΣΤΕ Κρήτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), με ευθύνη των Διευθυντών των Εκπαιδευτηρίων

Loading...
  • ideascentral

    europalso