Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων μελών του Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). Η υποβολή υποψηφιοτήτων αφορά:

α)Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της αρχής.

β)Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής, ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 3 και το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα κατατίθενται είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήμα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση .

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 14η Φεβρουαρίου 2014.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε