03-11-16: Τροποποίηση δύο Αποφάσεων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Β.Π. από την Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/11/2016 - 18:59 | Author: Newsroom Ipaidia
1. «Τροποποίηση της ΑΠ 36334/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7Υ7Ν4653ΠΣ-ΘΑΒ) Απόφασης πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 ως προς τους προσληφθέντες στις ΔΠΕ Ανατολ.
Θεσ/νίκης, ΔΔΕ Ημαθίας, ΔΔΕ Κιλκίς, ΔΔΕ Σερρών & ΔΠΕ Χαλκιδικής»
2. Τροποποίηση της ΑΠ 36332/27-10-2016 (ΑΔΑ: 77864653ΠΣ-ΜΑΒ) Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως προς τους προσληφθέντες στις ΔΠΕ Ανατολ. Θεσ/νίκης, ΔΠΕ & ΔΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης, ΔΔΕ Ημαθίας, ΔΔΕ Κιλκίς, ΔΠΕ Σερρών & ΔΠΕ Χαλκιδικής.
Loading...


  • europalso   ideascentral