Δελτίο Τύπου

Αναφορικά με την κατατεθείσα μηνυτήρια αναφορά της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργατών του, ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

«Κάθε εγκύκλιος, οδηγία ή σύσταση που εκδίδεται από τη Δημόσια Διοίκηση, εκδίδεται κατ’ επιταγή και προς ερμηνεία των διατάξεων τυπικού νόμου.

Η αναφερόμενη στην ανωτέρω κατατεθείσα μηνυτήρια αναφορά υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αναφέρεται ρητά και στο σώμα αυτής, εκδόθηκε κατ’ επιταγή του ν.4046/2012 (Α’28 ), της κατ’ εξουσιοδότησής του, εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. 6/28-02-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 38), καθώς και του ν. 4093/2012 (Α’222).

Έχει δε, ως αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της Διοίκησης στην εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και ουχί τη δημιουργία και παραγωγή νέων κανόνων δικαίου, όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων διαθέτει την εκ του νόμου αρμοδιότητα να απευθύνει εντολές, συστάσεις και κατευθύνσεις στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για την έκδοση εγκυκλίων και διοικητικών πράξεων, σε εφαρμογή των Νόμων.

Για την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου ακολουθήθηκε πιστά και κατά γράμμα η νόμιμη και ενδεδειγμένη διοικητική πρακτική».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .