Ένας από τους βασικότερους στόχους της Α’ δημοτικού είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης. Τα παιδιά ξεκινούν την πρώτη επαφή με το μηχανισμό της ανάγνωσης, μαθαίνοντας σταδιακά γράμματα, συλλαβές, δισύλλαβες λέξεις και αργότερα μικρές προτάσεις.
Η δεξιότητα της ανάγνωσης εξελίσσεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αρχικά το παιδί μαθαίνει να κάνει γραφο-φωνημικές αντιστοιχίσεις, δηλαδή να βλέπει, να γράφει και να αναγνωρίζει κάποιο γράμμα. Μέχρι περίπου τα Χριστούγεννα τα παιδιά συλλαβίζουν λέξεις, δισύλλαβες και τρισύλλαβες. Προς το τέλος της Α’ δημοτικού, τα παιδιά διαβάζουν λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα και προτάσεις, χωρίς να συλλαβίζουν συχνά, παρά μόνο όταν έχουν μπροστά τους μια δύσκολη λέξη.