Ποιές είναι οι  υποχρεωτικές για όλες τις επιχειρήσεις – Πώς θα οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν τις ημέρες αυτές

Υποχρεωτικές αργίες είναι:

α) Η 1η Ιανουαρίου.
β) Η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου).
γ) Η 25η Μαρτίου.
δ) Η Δευτέρα του Πάσχα.
ε) Η 1η Μαΐου.
στ) Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου).
ζ) Η 28η Οκτωβρίου.
η) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
θ) Η 26η Δεκεμβρίου.

Προστέθηκαν δηλαδή στις ήδη υφιστάμενες αργίες, η και η ημέρα των με τον αριθμό αυτών να φθάνει σήμερα τις εννέα.

Όλες πλέον οι αργίες είναι υποχρεωτικές, συμπεριλαμβανομένης και της 28ης Οκτωβρίου, η οποία ήταν και η μοναδική προαιρετική αργία μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4808/2021.

Πώς αμείβονται οι παραπάνω ;

Για τις επτά προηγούμενες αργίες (εκτός της 1ης Ιανουαρίου και της 6ης Ιανουαρίου) έχει καθοριστεί με το Ν.Δ. 3755/1957, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ότι όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές θα πληρωθούν με προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται στις νόμιμες αποδοχές.

Και τούτο διότι, ενώ καθορίστηκαν ως υποχρεωτικές , δεν είχε προβλεφθεί ο τρόπος πληρωμής τους, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες αργίες για τις οποίες προβλέπεται προσαυξημένη αμοιβή για όσους εργαστούν τις ημέρες αυτές. Η προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία κατά τις υποχρεωτικές αργίες προβλέπεται στο Ν.Δ. 3755/1957, όπως ισχύει σήμερα.

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει διάταξη του υπουργείου εργασίας στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα με το άρθρο 91 του νομοσχεδίου συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/1957 με τις αργίες της 1ης και 6ης Ιανουαρίου, συνεπώς όσοι εργαστούν κατά τις αργίες της και των Θεοφανίων δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους κατά 75% η οποία υπολογίζεται στις νόμιμες αποδοχές.