Σε μια λεπτομερή ηλεκτρονική καταγραφή των οικονομικών δεδομένων όλων των ασκούμενων στη χώρα μας επιχειρηματικών και αγροτικών δραστηριοτήτων επιδιώκει να προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αυτό θα συμβεί μέσω του νέου αναμορφωμένου και ανασχεδιασμένου εντύπου , το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Στο νέο έντυπο Ε3 ζητείται ένα πλήθος πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων για τις επιχειρηματικές και τις αγροτικές δραστηριότητες των φορολογουμένων. Οπως υποστηρίζει η ΑΑΔΕ, ο βασικός στόχος της αναμόρφωσης και του ανασχεδιασμού του Ε3 είναι η πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων όλων των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου από όλους τους υπόχρεους, η ΑΑΔΕ θα έχει μια πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία.

Συγκεκριμένα, κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην , μέσω του αναμορφωμένου Ε3, πλήθος νέων δεδομένων, όπως ενδεικτικά:

* τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» και ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι,

* τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλει τις δραστηριότητες καθώς και τα e-mail της επαγγελματικής του αλληλογραφίας,

* τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και τα POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του,

* τις ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό,

* επωνυμία και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε καθεμία από αυτές,

* τον κύκλο εργασιών και το μέσο όρο προσωπικού της τελευταίας τριετίας,

* τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, διαφήμιση, προμήθειες, υποδοχή και φιλοξενία, ταξίδια στο εξωτερικό και υπηρεσίες παρασχεθείσες από το εξωτερικό,

* αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζόμενους.

* Οι αγρότες καλούνται, εξάλλου, στο νέο έντυπο Ε3 να δηλώσουν αναλυτικά ανά κατηγορία τα ποσά των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που έλαβαν το 2017, καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις αξίες των αποθεμάτων ζώων και φυτών που είχαν στην αρχή και στο τέλος του 2017, τις αγορές φυτών – ζώων και τα έξοδα παραγωγής που πραγματοποίησαν εντός του 2017.

Διασταυρώσεις

Με τα δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του νέου Ε3 θα μπορούν πλέον:

* να κάνουν αυτόματες διασταυρώσεις και να εντοπίζουν τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω των POS και των συνδεδεμένων με αυτά επαγγελματικών λογαριασμών,

* να εντοπίζουν πανεύκολα ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς ή ποιοι χρησιμοποιούν παράνομα POS για να αποκρύπτουν έσοδά τους, καθώς επίσης και ποιοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί ή και εγκαταστήσει POS,

* να εντοπίζουν μέσω διασταυρώσεων περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί εισφορές,

* να γνωρίζουν τους μέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.

Ακτινογραφία

Γενικά, τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση στο νέο έντυπο Ε3 είναι πολύ περισσότερα, με αποτέλεσμα η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής να καθίσταται απίστευτα πολύπλοκη και ακόμη πιο δύσκολη. Με το νέο έντυπο επιχειρείται μια πλήρης ακτινογραφία των δραστηριοτήτων και των οικονομικών δεδομένων κάθε επιχειρηματία, ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη σε τέτοιο βαθμό ώστε το όλο εγχείρημα καταγραφής να θεωρείται ως μια απόπειρα πλήρους ηλεκτρονικού φακελώματος.

Η νέα μορφή του εντύπου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2017. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τα σχόλια, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο e-mail [email protected]