Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η απόδοση από τους Δήμους για τους υπαλλήλους τους που υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου, βάσει μια σειράς διατάξεων του νόμου 4387/2016.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5, από την 1η Ιανουαρίου 2017, «το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισµένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιµων µηνιαίων αποδοχών» των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισµένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δηµοσίου. Η διάταξη δεν έχει εφαρµογή για το προσωπικό των ΟΤΑ που απασχολείται σε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Σύμφωνα το ίδιο άρθρο (δεύτερη παράγραφος) τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων ποσοστών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος «αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο».

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ του νόμου