Τί αλλάζει στην Κοινωφελή εργασία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔27/07/2017 - 10:42 | Author: Newsroom Ipaidia

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της ΚΥΑ για τη Δράση “Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω στους Δήμους της χώρας”. Σε αυτήν καθορίζεται το πλαίσιο ένταξης ως εξής:

“Καταρτίζουμε τη Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει», η οποία κατά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κατά το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και αφορά τη δράση της απασχόλησης ορίζεται από το πλαίσιο που θέτει η υποπαράγραφος ΙΔ1, της παραγράφου ΙΔ, του άρθρου πρώτου, ν. 4152/2013, ως ισχύει σήμερα.

Η παρούσα Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της απευθύνεται στο σύνολο των της χώρας εκτός α) των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 και β) των Δήμων της χώρας που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης. Η πα- ρούσα Δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης απευθύνεται α) στους Δήμους της χώρας που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του με αριθ. 7/2016 και 10/2016 και β) στους 51 Δήμους που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 μόνο στις ειδικότητες που εμπίπτουν στους το-μείς αρμοδιότητας των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΑ. Στους 51 Δήμους που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 μόνο στις ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΑ η δράση της κατάρτισης συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020″.

Η Δράση αυτή αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των

ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η παράγραφος 2.4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Η απασχόληση των ωφελουμένων που εμπίπτει σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

Η παράγραφος 14.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

Για την αντιμετώπιση παραλείψεων, αντιθέσεων και λοιπών τυπικού χαρακτήρα προβλημάτων από την εφαρμογή διατάξεων της τροποποιούμενης απόφασης, οφειλομένων στην μετατόπιση της κατάρτισης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της που προσιδιάζουν στον νέο χαρακτήρα της κατάρτισης ως συγχρηματοδοτούμενης»

Μετά την παράγραφο 14.2 του άρθρου 14, προστίθεται παράγραφος 14.3, ως εξής:

«14.3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.» Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμόν 6.15107/ 5.12840 (ΦΕΚ Β 3975) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει».

ΦΕΚ

Loading...
  • europalso   ideascentral