Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο αφερεγγυότητας για τα νοικοκυριά, αλλά και στο πλαίσιο πτώχευσης για τις επιχειρήσεις, επιθυμούν οι θεσμοί.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης ενισχυμένης εποπτείας, οι ελληνικές αρχές είχαν δεσμευθεί να εναρμονίσουν και να βελτιώσουν κατά τρόπο συνολικό τα υφιστάμενα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας, ωστόσο αυτό δεν έγινε και κατά την τρίτη αξιολόγηση ενισχυμένης εποπτείας δεσμεύτηκαν να υποβάλουν πιο συγκεκριμένη πρόταση.

Ωστόσο, λόγω των εκλογών η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ληφθεί από την επόμενη κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως στη στρατηγική που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν περιληφθεί ρυθμιστικά, δικαστικά, εποπτικά και άλλα μέτρα.

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονταν η δημιουργία ενεργής αγοράς εξυπηρέτησης και πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αναμόρφωση του νόμου σχετικά με την πτώχευση των επιχειρήσεων, η δημιουργία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και η πραγματοποίηση εκτεταμένης αναμόρφωσης του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία περιλάμβανε την έγκριση ηλεκτρονικού συστήματος δημοπρασιών για την εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού μετά από αναγκαστική εκτέλεση.

Ωστόσο, παρά την πρόσφατη σημαντική αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα και την καθιέρωση του νέου επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας δεν παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ενδιαφερομένων που έκαναν χρήση του νέου πλαισίου.

Στη βάση αυτή οι θεσμοί υποστηρίζουν πως υπάρχει περιθώριο για επιτάχυνση της αξιοποίησης του νέου πλαισίου, εφόσον ξεκαθαριστούν οι διαδικασίες που παρέχουν σε συγγνωστούς οφειλέτες φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα πλήρους απαλλαγής μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης και απλουστεύουν και επιταχύνουν περαιτέρω τις διαδικασίες πτώχευσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό πως σε έκθεση με τίτλο «Ενίσχυση της ζώνης του ευρώ: Ο ρόλος των εθνικών διαρθρωτικών μεταρρύθμισαν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας», που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΔΝΤ, το Ταμείο αναφέρει πως η Ελλάδα λαμβάνει κακή βαθμολογία ως προς την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος αφερεγγυότητας της.

Στην έκθεση του ΔΝΤ τονίζεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας των χωρών της ζώνης του ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης των αφερέγγυων επιχειρήσεων είναι έγκαιρες και προβλέψιμες και δεν αποθαρρύνουν υπερβολικά την ανάληψη κινδύνων από τους επιχειρηματίες.