: Η ΑΑΔΕ εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με την προθεσμία προσκόμισης των γνωματεύσεων του ΚΕΠΑ  μαζί με την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης για τη χορήγηση απαλλαγής.

Ποιοί δεν θα πληρώσουν

Όπως επισημαίνεται στην σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ: «Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την προθεσμία προσκόμισης των γνωματεύσεων του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ), μαζί με την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης για τη χορήγηση απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2022 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στις νέες κατηγορίες απαλλασσομένων του αρ. 16 του ν. 1798/1988,

β) στις περιπτώσεις φορολογούμενων που κλήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών απαλλαγής Τελών Κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας, να προσκομίσουν γνωμάτευση του ΚΕΠΑ με τη σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης,

γ) στις περιπτώσεις που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2021 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ) και

δ) με την ίδια εγκύκλιο τίθεται νέα προθεσμία για την προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών και για την απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2021, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των νέων κατηγοριών απαλλασσομένων του αρ. 16 του ν. 1798/1988.

Ειδικότερα:

1.Με την εγκύκλιο Ε. 2093/2021 χορηγήθηκε απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2021 στα πρόσωπα των άρθρων 72 του ν. 4758/2020 και 74 του ν. 4764/2020, με την υποχρέωση να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε. μέχρι 31/12/2021, διότι οι παθήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στην ΚΥΑ Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/24.10.2013 (Β 2710) και μέχρι την ένταξή τους στη νέα απόφαση, δεν ήταν εφικτή η αντιστοίχιση των περιπτώσεων αυτών από τα ΚΕΠΑ ή την ΑΣΥΕ.

Δεδομένου όμως, ότι αφενός η νέα Κ.Υ.Α. Α.1235/2021 εκδόθηκε στις 26/10/2021 και αφετέρου ότι εντός του 2021 συμπεριελήφθησαν και νέες κατηγορίες παθήσεων που δικαιολογούν απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το αρ. 54 του ν. 4818/2021, και με σκοπό τη διευκόλυνση των ανωτέρω φορολογουμένων, η απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2022, χορηγείται, εφόσον η γνωμάτευση του ΚΕΠΑ με την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης προσκομιστούν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 30/6/2022.

2.Για τους ίδιους ανωτέρω λόγους, δύνανται να προσκομιστούν όχι αργότερα από 30/6/2022 τα ως άνω δικαιολογητικά των οποίων η υποχρέωση προσκόμισης ήταν έως 31/12/2021, σύμφωνα με την Ε.2093/2021, για την απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2021, και μόνο για τις περιπτώσεις που μέχρι την 31/12/2021 εκκρεμούσε είτε η αξιολόγηση από την υγειονομική επιτροπή, είτε η χορήγηση της γνωμάτευσης ή της ιατρικής βεβαίωσης αντιστοίχισης.

3.Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, οι οποίοι εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας χωρίς να υφίστανται αποφάσεις απαλλαγής λόγω αναπηρίας και οι οποίοι κατά τον έλεγχο των οχημάτων τους, κλήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. να προσκομίσουν γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ) μαζί με την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης, και εφόσον, στη λήξη της παράτασης των Τελών Κυκλοφορίας, εκκρεμεί είτε η αξιολόγηση από την υγειονομική επιτροπή, είτε η χορήγηση της γνωμάτευσης ή της ιατρικής βεβαίωσης, χορηγείται απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2022, με υποχρέωση προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 30/6/2022.

4.Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού και των μέτρων περιορισμού της διασποράς, οι χορηγούμενες με απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. απαλλαγές από Τέλη Κυκλοφορίας οι οποίες έληγαν 31/12/2021, λόγω λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ, δε διακόπτονται για το 2022. Τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται σε προσκόμιση έως 30/6/2022 νέας γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ μαζί με την προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης.

5.Στις περιπτώσεις προσκόμισης γνωμάτευσης (μετά της ιατρικής βεβαίωσης αντιστοίχισης), η οποία δικαιολογεί απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας, χορηγείται απαλλαγή έως και το έτος της λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης (εφόσον προβλέπεται λήξη ισχύος αυτής).

6.Σε περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης (μετά της ιατρικής βεβαίωσης αντιστοίχισης), η οποία δε δικαιολογεί απαλλαγή, τότε επιβάλλονται τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους 2022, χωρίς το πρόστιμο, καθότι η μη καταβολή τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων.

7.Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, έως 30/6/2022, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, τότε επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο των κείμενων διατάξεων (υποπαρ. Ε7 αρ. πρώτου ν. 4093/2012)».