: Έως και σήμερα 14/2 μπορούν να γίνουν αιτήσεις για 540 ΠΕ/ΤΕ εργασιακών συμβούλων στα ΚΠΑ2 και τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι γίνονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Πιο αναλυτικά, για την πρόσληψη στον , οι υποψήφιοι εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών πρέπει να διαθέτουν:

Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη καθορίζεται με βάση τα κριτήρια της εμπειρίας, του βαθμού βασικού τίτλου σπουδών και του χρόνου ανεργίας.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr→ Εργασία και ασφάλιση →  Ανεργία →  Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον