ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016

Η ανακοίνωση του

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζοµένων στις µικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόµενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ µε την µε αριθµό 350/19/24.05.2016 διατύπωση γνώµης, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις προγράµµατος κατάρτισης υλοποιούµενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για µικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 25 εργαζόµενους, µε τίτλο «»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Δείτε την εγκύκλιο ΛΑΕΚ 2016

Στο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι µέλη των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης.
 • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόµενους της επιχείρησής τους για το έτος 2016.
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόµενους.
 • το πρόγραµµα κατάρτισης στο οποίο συµµετέχουν δεν χρηµατοδοτείται από άλλο φορέα.
 • δεν χρηµατοδοτούνται από άλλο πρόγραµµα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. και του για τους εργαζόµενους που λαµβάνουν µέρος στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης.
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση.

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεµηθεί ανά Νοµό κατά Περιφερειακή ∆/νση όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).

 • ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2016

µε δικαίωµα παράτασης µε απόφαση του ∆ιοικητή ΟΑΕ∆.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

1.∆ικαίωµα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιηµένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ∆ΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρµόδιο φορέα, είναι σε ισχύ.

Τα προγράµµατα Κατάρτισης υλοποιούνται :

Α) από πιστοποιηµένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ∆ΒΜ2) σε πιστοποιηµένες δοµές των ανωτέρω Κέντρων ∆ια βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόµενες πιστοποιηµένες δοµές,

Β) σε σχολικές αίθουσες, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νοµίµως προς τούτο.

Γ) σε δοµές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζοµένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

– Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη µε τον αριθµό των καταρτιζοµένων

– ∆εν είναι υπόγειοι

– ∆ιαθέτουν καλό αερισµό

– Έχουν επαρκή χώρο διαλείµµατος

– ∆ιαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισµό κλπ

– ∆ιαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας

2. Τα προγράµµατα κατάρτισης:

 • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και µέχρι την 22.00΄ ώρα.
 • περιλαµβάνουν µόνο θεωρητικό µέρος. Η διάρκειά τους ορίζεται στις

τριάντα δύο (32) ώρες

 • ο αριθµός διδακτικών ωρών ηµερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Μετά από κάθε µία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45’) λεπτών γίνεται διάλειµµα δέκα πέντε (15) λεπτών . Μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90’) λεπτών γίνεται διάλειµµα δεκαπέντε λεπτών (15’).

3.∆εν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσηµες αργίες.

4. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, οι καταρτιζόµενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόµενου στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις στο πρόγραµµα κατάρτισης.

Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόµενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) µπορούν να καταρτίζονται, και κατά το χρονικό διάστηµα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο και εποµένως δεν ισχύει η δέσµευση υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης εκτός ωραρίου.

5.∆εν είναι δυνατή η συµµετοχή του ίδιου εργαζόµενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράµµατα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συµµετοχή του καταρτιζόµενου αποκλείεται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα από όλα τα προγράµµατα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.

6.Ο αριθµός των συµµετεχόντων καταρτιζοµένων για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης κυµαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25) άτοµα.

7.Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόµενο δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράµµατος. Το ποσοστό αυτό των απουσιών, δεν

µπορεί να αποτελέσει αιτιολογία µείωσης της διάρκειας υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης.

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, έχει σαν αποτέλεσµα τη µη αποπληρωµή από τον ΟΑΕ∆ του καταρτιζοµένου κατά τη διαδικασία αποπληρωµής του προγράµµατος και:

α. ∆εν υπολογίζονται οι πραγµατοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του συγκεκριµένου καταρτιζοµένου σε ότι αφορά στις δαπάνες µετακίνησης- διατροφής,

β. Υπολογίζεται το 50% των πραγµατοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζηµίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζοµένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία µε αυτόν).

8.Για την αποπληρωµή του προγράµµατος κατάρτισης, ο αριθµός των καταρτιζοµένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραµµα δεν πρέπει να είναι

µικρότερος του 50% του αριθµού των οριστικά δηλωθέντων ατόµων κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος.

9.O αριθµός των παρόντων καταρτιζοµένων ανά ώρα και µέρα κατάρτισης, δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 50% του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα ΛΑΕΚ για την υλοποίηση του προγράµµατος.

10.Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόµενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης, έχουν µαζί τους δελτίο ταυτότητας το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο από τον ελεγκτή-υπάλληλο του ΟΑΕ∆.

11.Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του προγράµµατος, για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου µε τα στοιχεία των καταρτιζοµένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόµιµο παραστατικό της αρµόδιας ∆ΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ, επωνυµία επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο κάθε καταρτιζόµενος και στη περίπτωση συµµετοχής ανεξάρτητων καταρτιζοµένων, βεβαίωση φορέα εργαζοµένων και

φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισής τους). Ο φάκελος παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕ∆ κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί.

12.Για τη διδασκαλία θεµάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόµενους τουλάχιστον.

13.Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης περιλαµβάνει θεµατικές ενότητες µε περιεχόµενο συναφές µε το επάγγελµα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεµατικές ενότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, εκµάθηση γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λ.π.).

 1. Σε κάθε πρόταση υλοποίησης προγράµµατος που υποβάλλεται από τον φορέα εκπροσώπησης :

α) λαµβάνουν µέρος ως καταρτιζόµενοι, εργαζόµενοι των οποίων οι εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους στο πρόγραµµα κατάρτισης

β) λαµβάνουν µέρος ως καταρτιζόµενοι, εργαζόµενοι των οποίων οι εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους στο πρόγραµµα κατάρτισης καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόµενοι οι οποίοι απευθύνονται στον φορέα εκπροσώπησης των εργαζοµένων (εργατικό κέντρο) που τους εκπροσωπεί (µικτά προγράµµατα).

– Στις παραπάνω περιπτώσεις προγραµµάτων κατάρτισης , οι προτάσεις περιλαµβάνουν υποχρεωτικά εργαζόµενους από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις.

Η ανωτέρω δέσµευση (δηλαδή των (4) τουλάχιστον επιχειρήσεων) δεν ισχύει για τα προγράµµατα κατάρτισης που περιλαµβάνουν µόνο ανεξάρτητους εργαζόµενους (βλέπε κεφάλαιο 1) της ίδιας ειδικότητας.

Στα προγράµµατα τα οποία λαµβάνουν µέρος εργαζόµενοι των οποίων οι εργοδότες επιθυµούν τη συµµετοχή τους καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόµενοι (µικτά προγράµµατα), ο αριθµός των ανεξάρτητων εργαζοµένων, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 όλων των καταρτιζοµένων που δηλώνονται τόσο στην αρχική πρόταση του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, όσο και στην οριστική καταχώρηση καταρτιζοµένων κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του υπολογισµού είναι δεκαδικός αριθµός, τότε αυτός διορθώνεται µε στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.