Ιδιαίτερη προσοχή σε 7 σημεία του φετινού φορολογικού εντύπου Ε3 πρέπει να επιδείξουν φέτος οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι φορολογούμενοι που ασκούν αγροτικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για σημεία στα οποία επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις και τα οποία απαιτούν τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που μέχρι πέρυσι δεν ζητούνταν.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του φετινού Ε3, το οποίο πρέπει να συνυποβάλουν μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πάνω από 1.570.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Βάσει των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο, το φετινό έντυπο Ε3 χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα ακόλουθα σημεία του:

1. Στο νέο κωδικό 011 της 1ης σελίδας, τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ώστε να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018.

2. Στον πίνακα Α’ στην 1η σελίδα, όπου προστέθηκε ο κωδικός 023, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα από ένα νέο αναλυτικό υποπίνακα που εμφανίζεται τη στιγμή της συμπλήρωσης και στον οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει:

α) Να δηλώσει όλους τους Κωδικούς Αριθμούς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του (ΚΑΔ). Κάθε ΚΑΔ πρέπει να δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά του υποπίνακα, με πρώτο αυτόν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα.

β) Να περιγράψει κάθε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ΚΑΔ.

γ) Να προχωρήσει σε επιμερισμό των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και από παροχή υπηρεσιών ανά δηλωθέντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Αν π.χ. ο υπόχρεος φορολογούμενος ασκεί 4 δραστηριότητες και άρα έχει δηλώσει 4 ΚΑΔ, έναν που αφορά στην κύρια δραστηριότητα και τρεις που αφορούν σε δευτερεύουσες δραστηριότητες, θα πρέπει δίπλα από κάθε ΚΑΔ να αναγράψει τα αντίστοιχα έσοδα.

Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας και ξεχωριστά τα έσοδα που αφορούν στον ΚΑΔ της κάθε δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ο επιμερισμός των ακαθάριστων εσόδων ανά ΚΑΔ, επειδή καθιερώνεται από φέτος για πρώτη φορά, χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα οι λογιστές-φοροτεχνικοί, θα είναι, τελικά, προαιρετικός και όχι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Στον πίνακα Β’ στην 1η σελίδα, όπου προστέθηκε νέος υποπίνακας με κωδικό 051, στον οποίο πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ΕΑΕ) του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.

4. Στο πίνακα Ζ2’ της 4ης σελίδας, στον οποίο από φέτος χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες και ασκούντες αγροτικές δραστηριότητες υποχρεούνται να καταχωρίσουν αναλυτικά τα δεδομένα για όλες τις πραγματοποιηθείσες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες της χρήσης του 2018. Η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνει από τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία των υπόχρεων.

Ειδικότερα, όπως είναι ήδη γνωστό, το έντυπο Ε3 έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και, μεταξύ άλλων, περιέχει και τον πίνακα Ζ2’ στον οποίο πρέπει από φέτος να δηλώνονται αναλυτικά τα έξοδα των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τους κωδικούς 181, 281, 381 και 481 στους οποίους πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες για παροχές προς τους εργαζομένους, καθώς και τους κωδικούς 185, 285, 385 και 485, όπου πρέπει να δηλωθούν τα λειτουργικά έξοδα από τις 4 αντίστοιχες κατηγορίες υπόχρεων, δηλαδή από εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών-ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι παραπάνω κωδικοί δεν θα μπορούν να συμπληρωθούν απλά. Θα συμπληρώνονται αυτόματα μόνο αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι δηλώσουν τις επιμέρους κατηγορίες ποσών που ζητούνται, σε δύο αντίστοιχους υποπίνακες, οι οποίοι «ανοίγουν» κατά την απόπειρα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των πεδίων των συγκεκριμένων κωδικών.

Συγκεκριμένα, σε καθένα από τα πεδία των κωδικών 181, 281, 381 και 481, όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των παροχών προς τους εργαζομένους, αντιστοιχεί υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθούν αναλυτικά:

α) Οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές.

β) Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.

γ) Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας κ.λπ. παροχές σε είδος).

Επίσης, σε καθένα από τα πεδία των κωδικών 185, 285, 385 και 485, όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των λειτουργικών εξόδων, αντιστοιχεί άλλος υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει να δηλωθούν προηγουμένως αναλυτικά οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες εξόδων:

α) Προμήθειες διαχείρισης (management fees).

β) Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

γ) Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

δ) Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.

ε) Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.

στ) Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού.

ζ) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.

η) Εξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.

θ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.

ι) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.

ια) Εξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).

ιβ) Εξοδα για ύδρευση.

ιγ) Εξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, Ιnternet κ.λπ.).

ιδ) Εξοδα για πληρωμές ενοικίων.

ιε) Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.

ιστ) Λοιπά έξοδα.

5. Στον υποπίνακα Ζ3’ της 4ης σελίδας, όπου προστέθηκαν κωδικοί στους οποίους συμπληρώνονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων και οι αγορές παγίων (ενσώματων και μη ενσώματων).

6. Στο νέο πίνακα Ι’ της 4ης σελίδας, στον οποίο πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν το 2018 με πελάτες τους οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

α) Οι μεσίτες ακινήτων.

β) Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:

i) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών.

ii) Οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων.

iii) Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών.

iv) Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά.

v) Επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Οι παραπάνω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων οφείλουν επίσης να δηλώσουν σε ξεχωριστά πεδία του ίδιου πίνακα τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που διενεργήθηκαν με μετρητά.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις οδηγίες της εγκυκλίου του διοικητή της ΑΑΔΕ στο νέο πίνακα Ι’:

α) Τα πεδία της στήλης «Είδος συναλλαγής» πρέπει να συμπληρωθούν μόνο από τους μεσίτες ακινήτων με βάση την κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών.

β) Τα πεδία των στηλών «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €», «Σύνολο αξίας συναλλαγών» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» πρέπει να συμπληρωθούν μόνο από τους μεσίτες ακινήτων και τους εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας. Ειδικότερα στη στήλη «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €» συμπληρώνεται το πλήθος των συναλλαγών που η εκάστη εξ αυτών υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ και στη στήλη «Σύνολο αξίας συναλλαγών» συμπληρώνεται το σύνολο της αξίας των εν λόγω συναλλαγών.

Στη στήλη «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνεται η συνολική αξία των συναλλαγών της προηγούμενης στήλης που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά.

Στόχος των νέων αυτών υποχρεώσεων είναι να παρασχεθούν προς την ΑΑΔΕ πληροφορίες σχετικές με συναλλαγές ύποπτες για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος».

7. Στο νέο πίνακα Θ’ της 4ης σελίδας, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί από νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων και για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα, με βάση τις διατάξεις των νόμων 4484/2017 ή 4490/2017 ή 4534/2018, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών για θέματα φορολογίας, αναφέρει ο Ε.Τ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ