Με την υπ. αριθμ. Φ.14/ΦΜ/96985/Δ, ο Υπουργός Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου προβαίνει σε τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/ Δ1/25-10-2017 Υπουργικής Απόφασης για τα Σχολικά Γεύματα.


Τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”» στο άρθρο 5, ως προς τη διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής.

Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής

Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση.

Ορίζονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους.

Ο ορισμός των δυο (2) τακτικών μελών και των τριών (3) αναπληρωματικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ ντή Εκπ/σης Π.Ε.

Σε όσες σχολικές μονάδες δεν υπηρετούν τρεις (3) εκπαιδευτικοί για να συγκροτηθεί η Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση παραλαβής από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και η Τρι- μελής Επιτροπή συμπληρώνεται με τον Δ/ντή Εκπ/σης της οικείας Δ/νσης.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής».