Σχετικά με το δείτε τι είπε ο κ. Οικονόμου καθώς σύμφωνα με σενάρια, σε περίπτωση εκλογών , ο γραπτός διαγωνισμός μπορεί να «παγώσει». Τι έχει πέσει στο τραπέζι και ποιός ο ρόλος της ημερομηνίας  των εκλογών.

Πιο αναλυτικά, για το εάν θα διεξαχθεί ο γραπτός διαγωνισμός για τις σε περίπτωση που προκηρυχθούν εκλογές στη χώρα ρωτήθηκε κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Ο προγραμματισμός ακολουθείται κανονικά» απάντησε ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και επεσήμανε πως «ανακοινώθηκε ένας διαγωνισμός για να γίνει. Ο καθένας ακολουθεί την προετοιμασία που θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα για να αντεπεξέλθει στον διαγωνισμό αυτόν».

Επειδή ακριβώς η διεξαγωγή του διαγωνισμού  είναι προγραμματισμένη για το τέλος Μαρτίου, ενδέχεται να συμπέσει χρονικά με τις εκλογές και την προεκλογική περίοδο, κατά την οποία παγώνουν οι διαδικασίες προσλήψεων στο δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αναβολή της γραπτής δοκιμασίας.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Πρόκειται για την προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά σε 5.124 θέσεις στον δημόσιο τομέα. Από το σύνολο των θέσεων, οι 3.502 προορίζονται για επιτυχόντες κατηγορίας ΠΕ, οι 1.565 για επιτυχόντες κατηγορίας ΤΕ και 57 θέσεις για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω διαγωνισμό γίνεται στο έως τις 20 Δεκεμβρίου στις 2μμ.

Οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

Τα προσόντα που αναγράφονται στην αίτηση πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα), συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό αρκεί να διαθέτουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μαζί με την αίτηση απαραίτητη είναι η κατάθεση παραβόλου τριών ευρώ, η προμήθεια του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ή του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γνώσεις γενικού περιεχομένου και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση που ορίστηκε στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά.

Οι επιτυχόντες θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου – κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.