Από στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκύπτει πως τα ταμειακά διαθέσιμα του παράμειναν αμετάβλητα στο τέλος Ιουνίου σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, στα 18,4 δισ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί πως το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης είναι υψηλότερο από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, κάτι που οφείλεται στο ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο περιλαμβάνει και τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό μέσω συμφωνιών επαναγοράς από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Από τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ προκύπτει πως η εικόνα όσον αφορά στη δομή του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης μεταβλήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Συγκεκριμένα, στο τέλος Μαρτίου το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε σταθερό επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 97,8% του συνολικού χρέους, όταν στο τέλος Ιουνίου 2021 αντιστοιχούσε στο 98,5% του συνολικού χρέους.

Ομοίως, στο τέλος Μαρτίου 2021 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε κυμαινόμενο επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 2,2% του συνολικού χρέους, όταν στο τέλος Ιουνίου αντιστοιχούσε στο 1,5% του συνολικού χρέους.

Μειωμένο σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2021 ήταν το κομμάτι του χρέους που δεν διαπραγματευόταν σε οργανωμένες αγορές. Αυτό αντιστοιχούσε στο 77,3% του συνολικού χρέους στο τέλος Μαρτίου 2021, ενώ στο τέλος Ιουνίου 2021 υποχώρησε στο 76,1%. Το δε διαπραγματεύσιμο χρέος ανήλθε στο 23,9% από 22,7% στο τέλος Μαρτίου 2021.

Στο τέλος Μαρτίου 2021 το 99,8% του συνολικού χρέους ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ, κάτι που επαναλήφθηκε και τον Ιούνιο.

Από στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκύπτει πως τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου παράμειναν αμετάβλητα στο τέλος Ιουνίου σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, στα 18,4 δισ. ευρώ.

Τέλος, αισθητή αύξηση κατέγραψε μέσα στο δεύτερο τρίμηνο 2021 το ύψος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ανερχόμενο σε 19,7 δισ. ευρώ, από 13,89 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2021.