Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προς το τέλος του Μαρτίου που προβλέπει από νέους ηλικίας 24 ως 39 ετών, με στεγαστικό δάνειο.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στο στεγαστικό πρόγραμμα έχουν όσοι διαθέτουν ατομικό εισόδημα ως 16.000 ευρώ, ή οικογενειακό ως 24.000 ευρώ προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η συμμετοχή των τραπεζών στα δάνεια που θα εκταμιευθούν περιορίζεται στο 25% ενώ η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα συμμετέχει με άτοκο δανεισμό κατά 75%, ή και 100% όταν πρόκειται για τρίτεκνους.

Αυτό σημαίνει ότι αν το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου είναι σήμερα στο 4,5%, με το πρόγραμμα «σπίτι μου» για τους νέους πέφτει στο 1,12%. Και αν πρόκειται για ζευγάρι τρίτεκνων ως 39 ετών (ο ένας από τους δύο) το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο καλύπτεται εξολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής ως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Τα βήματα

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα και να αναφέρει διεξοδικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος δανειολήπτης:

Μετά την αίτηση η τράπεζα αλλά και η ΔΥΠΑ θα αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου, δηλαδή της οικονομική δυνατότητά του να πληρώνει το δάνειο.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) στην οποία θα πιστώνεται η συμμετοχή της ΔΥΠΑ και στη συνέχεια το ποσό θα κατατίθεται στην τράπεζα που θα δίνει το δάνειο.

Η τελική έγκριση για την εκταμίευση του δανείου θα δίδεται από την τράπεζα μέσα σε δύο μήνες (60 μέρες)
Η υπογραφή σύμβασης δανείου και η εκταμίευση του συνολικού ποσού πραγματοποιείται μέσα σε 6 μήνες από την έγκριση που θα δώσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εάν οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, με ευθύνη του δανειολήπτη η αίτηση απορρίπτεται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι συμπεριλαμβάνονται:

Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για την εξακρίβωση της ηλικίας από 24 ως 39 ετών (σε περίπτωση συζύγων ο ένας εκ των δύο αρκεί να είναι ως 39 ετών).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου του άλλου γονέα, δικαστική απόφαση γονικής μέριμνας κ.λπ.).

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους, για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Δήλωση Ε9 του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου έτους για την τυχόν ύπαρξη ακινήτου που θα μπορούσε να καλύψει στεγαστικές ανάγκες των υποψηφίων αγοραστών. Σύμφωνα με την απόφαση οι αιτήσεις δανειοδότησης για απόκτηση σπιτιού θα απορρίπτονται αν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) να υπάρχει ακίνητο ως 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα, β) ο αιτών να διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άνω του 50% σε άλλο ακίνητο και γ) το ακίνητο να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας του.

Προσχέδιο συμβολαίου ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.
Οικοδομική άδεια του ακινήτου.
Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας (εγκεκριμένο από την πολεοδομία).
Κτηματογραφικό Απόσπασμα (εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Βεβαίωση Μηχανικού, περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, σε ισχύ. Σε περίπτωση ακινήτων με αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υποβάλλονται τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η τακτοποίηση του ακινήτου.

Για μονοκατοικία, υποβάλλονται επιπλέον τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας κατόψεις κ.λπ.
Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δεν γίνεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ