Συνεργασία Επιμελητηρίων-Αυτοδιοίκησης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και μείωση της ανεργίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔30/11/2019 - 19:05 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Τα επιμελητήρια και η τοπική αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη χθες Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, η επιμελητηριακή κοινότητα με τη συνεργασία της αυτή αποσκοπεί να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι κατά τόπους επιχειρήσεις και κυρίως να προωθήσει εξειδικευμένες προτάσεις για δράσεις που θα ενισχύσουν την απασχόληση και θα μειώσουν την ανεργία.

Επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς από κοινού μπορούν να χαράξουν μια νέα πορεία ανάπτυξης και προοπτικής.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει συνεργασία των δύο μερών για την εκπόνηση:

Α) Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, με μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα πενταετούς διάρκειας. Κύριο στόχο έχει να οδηγήσει σε τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης που θα στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν την αύξηση της απασχολησιμότητας, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα οι επιμέρους ενέργειες στοχεύουν στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της περιοχής με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, καθώς και τομέων με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης. Ως συμπληρωματική αλλά και ανεξάρτητη δράση είναι και η Δικτύωση μέσω της οποίας μπορούν οι συνεργαζόμενοι φορείς να προωθήσουν αποτελεσματικότερα είτε τα προϊόντα/υπηρεσίες που παράγουν είτε και τις θέσεις τους και τα αιτήματά τους, και μπορεί να αναφέρεται τόσο στη συνεργασία καθεαυτή των ατόμων ή των ομάδων όσο και στην ηλεκτρονική διασύνδεση.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο προβλέψεων και ενεργειών προσανατολισμένων στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι απλά για μια συμβατική αναπτυξιακή – οικονομοτεχνική μελέτη.

Β) Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας. Θα είναι αρμόδιο για την βέλτιστη ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης/κατάρτισης που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων των ανέργων, για την ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν καθώς και για το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον Δήμο.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας θα αφορούν όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ωφελούμενους σε τέσσερα επίπεδα, άνεργοι, επιχειρήσεις, φορείς και ευρύ κοινό.

Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιμελητηρίων, των δήμων, του υπουργείου Απασχόλησης, του ΟΑΕΔ, των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να επιτευχτεί η σύνδεση με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί τοπικά.

Γ) Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας. Γενικότερα, στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις που θα ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την τοπική οικονομία. Το σύστημα θα διευκολύνει την επιχειρηματική δικτύωση μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών σημείων αναφοράς και σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή να συνοδεύεται και από αντίστοιχη πλατφόρμα e-learning ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης απομακρυσμένα.

Δ) Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης και Παροχής Υπηρεσιών για την Προώθηση Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας. Με τον τρόπο αυτό ο δήμος και το επιμελητήριο θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται άμεσα και αυτοματοποιημένα την διαδικασία αναζήτησης εργασίας από άτομα σε καθεστώς ανεργίας, βάσει των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και την αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού για εργοδότες, βάσει ενός πλέγματος γνώσεων, δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και επιθυμητών προσόντων από την πλευρά των τελευταίων.

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσω μιας αυτόματης διαδικασίας διαδραστικής υφής, υποστηριζόμενη παράλληλα με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (sms) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνονται:

* Βελτίωση της πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας

* Σημαντική βελτίωση της απεικόνισης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην περιοχή του Δήμου, και όχι μόνο

* Άμεση πρόσβαση εταιρειών σε μεγάλο αριθμό βιογραφικών

* Άμεση πρόσβαση υποψήφιων εργαζομένων σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων

* Εξοικονόμηση χρόνου για επιχειρηματίες και εργαζομένους

Ε) Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια της οποίας θα φιλοξενηθούν startups, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν θα μπορούν να επωφεληθούν δυνητικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.

2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου)

3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης

4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων

5. Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων

Θα ετοιμαστεί αναλυτική μελέτης εφαρμογής για τις δράσεις ενώ στόχος είναι και η από κοινού προσπάθεια χρηματοδότησής τους μέσα από Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: