Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για το έργο «Promoting inclusive education»

Με Απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γαβρόγλου συστήνει οκταμελή Ομάδα Εργασίας στο ΥΠΠΕΘ για το έργο: «Promoting inclusive education: addressing challenges in legislation, educational policy and practice».

Η Απόφαση έχει ως Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το έργο «Promoting inclusive education: addressing challenges in legislation, educational policy and practice»
Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας ο Υπουργός Παιδείας ορίζει:

Τη στενή συνεργασία με τους Εμπειρογνώμονες / Ανάδοχο του έργου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατευθύνσεων και τη συνολική υποστήριξη της πορείας του έργου.
Τη συμμετοχή των μελών της Ομάδας Έργου σε κοινές συναντήσεις εργασίας με τους Εμπειρογνώμονες / Ανάδοχο του έργου κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης του έργου.

Στα «έχοντας υπόψη» της Υπουργικής Απόφασης ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου επικαλείται μεταξύ άλλων:

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1671 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (SRSP Regulation) της 23 Οκτωβρίου 2018 για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2018 έως 2020.

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία εντάσσεται η χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας για το Υπουργείο Παιδείας (Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2019 του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, C(2019)1542 27/02/2019).

Το υπ’ αριθμ. SRSS/S2019/051 Σύμφωνο Επιχορήγησης της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του έργου «European Agency for Special Needs and Inclusive Education».
Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

Ως Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίσθηκε η κ. Αθηνά Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ως αναπληρώτρια Συντονίστρια ορίσθηκε η κ. Αθηνά Χατζηγεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ και υπάλληλος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Από τα οκτώ (8) μέλη της Ομάδας Εργασίας, τα έξι (6) είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ένα (1) της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα (1) της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας αναλυτικά