Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ) ΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), προσκαλεί όλους τους δικαιούχους , να συμμετάσχουν στα επιδοτούμενα που θα υλοποιήσει.

Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π. ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε 1.000 άνεργους ηλικίας 18-24 ετών.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται :
•    η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης  (επιδοτούμενη με 5€/ώρα) και 260 ωρών
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το Μητρώο του ΣΕΠΒΕ (επιδοτούμενη με 3€/ώρα). Με συνολική επιδότηση 1.380€
•    η δωρεάν πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
•    η εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.

Ενδεικτικά τα αντικείμενα κατάρτισης, στα οποία θα έχετε την ευκαιρία να καταρτισθείτε και να πιστοποιηθείτε στο γνωστικό αντικείμενο, εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα, ως προς το περιεχόμενό τους, ανάλογα με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι τα εξής:

•    Web development
•    Digital Marketing
•    Web Design
•    E-commerce

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ :
•    Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος από τις 14/04/ – 03/05/2017 και να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος την ημέρα ανάρτησης των οριστικών πινάκων επιλογής των υποψηφίων.
•    Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
ή όχι.
•    Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
•    Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
•    Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ από 14/04/2017 Έως 03/05/2017, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 2310546816, 515506 & 532820 Αυτοπροσώπως στην διεύθυνση : Χρ. Πίψου 9, 3ος όροφος (ΚΕΚ IDEA), Καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΠΒΕ : http://www.edu.sepve.org.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέσα στο

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση