Σαρωτικούς ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία ενός οφειλέτη πριν η οφειλή του χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτη είσπραξης», θα μπορούν να κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους, όπως ορίζει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Μάλιστα οι έλεγχοι αυτοί, που θα έχουν ως στόχο τη δέσμευση ποσών ή περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη μέχρι το ποσό της οφειλής προς το Δημόσιο ή προς τρίτους, θα φτάνουν μέχρι και στον έλεγχο τραπεζικών θυρίδων, καθώς ορίζεται πως «για το χαρακτηρισμό των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη».

Κατά την σχετική εγκύκλιο, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα αξιοποιούν τις εξής πηγές πληροφόρησης για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη σε πληροφοριακά συστήματα του Υπ. Οικονομικών:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Taxis στα υποσυστήματα: μητρώου, εσόδων, δικαστικού, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εισοδήματος νομικών προσώπων, πρωτοκόλλου, άλλων φόρων
2. πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων
3. περαίωση φυσικών προσώπων
4. πληροφοριακό σύστημα οχημάτων
5. πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας -ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων)
6. Ο.Π.Σ. Elenxis, στα υποσυστήματα: προφίλ φορολογούμενου και discoverer – αναφορές
7. Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
8. στα στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών

Επίσης θα γίνεται έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα εκτός Υπ. Οικονομικών:

9. Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών,
10. επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία,
11. επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, σε στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τα οποία συλλέγονται από άλλους φορείς στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής τους, όπως στοιχεία κίνησης πιστωτικών καρτών κλπ.