: Το υπουργείο παιδείας αποφάσισε την ανάκλησης 80 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 και μία αναπληρωτή εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ 06 – Αγγλικής μειονοτικού σχολείου της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αποφάσεις

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης 2 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ 06 – Αγγλικής, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

( Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης).

Η απόφαση