Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, μέσω του οποίου θα εντοπίζεται ο κίνδυνος αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων ενός νοικοκυριού.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Σύμφωνα με την Ημερησία, έλαβαν ΦΕΚ δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν διαδικασία του Μηχανισμού, που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην αύξηση του ιδιωτικού .

Πρόκειται για «εργαλείο» που μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι επιθυμούν  καθώς παρέχουν μέσω της πλατφόρμας τη συναίνεσή τους για άρση απορρήτου, με σκοπό την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή στοιχείων που τους αφορούν. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία, βάσει ειδικών αριθμοδεικτών, όπως για παράδειγμα η κάλυψη βραχυπρόθεσμων οφειλών. Ακολούθως, ο οφειλέτης κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας (χαμηλό – μέτριο – υψηλό).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου και εφόσον επιθυμεί, τότε αιτείται, μέσω της πλατφόρμας, τον προγραμματισμό της πρώτης συνάντηση για να λάβει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο και επισυνάπτει τυχόν στοιχεία που δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμα. Τα εν λόγω στοιχεία μελετώνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ακολούθως παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη.

Ειδικότερα η διαδικασία περιλαμβάνει 6 βήματα

Αίτηση μέσω www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου και τη χρήση των κωδικών taxisnet. Αν μετά την επεξεργασία των στοιχείων ο αιτών ενδιαφερόμενος καταταγεί σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εάν, όμως, είναι φυσικό πρόσωπο – μη επιτηδευματίας και καταταγεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου λαμβάνει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης, παρεχόμενες από τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ).  Εάν είναι φυσικό πρόσωπο – επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο και έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου λαμβάνει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών (Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι και Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και προγραμματισμός πρώτης συνάντησης.

Προγραμματισμός πρώτης συνάντησης και διενέργεια αυτής. Στο πλαίσιο αυτής οι δανειολήπτες μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες που αφορούν από ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τους όρους δανειακών συμβάσεων και ρυθμίσεων, κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού κυρίως σε ότι αφορά τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών . Σε ότι αφορά τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι πιο εξειδικευμένες και μπορεί να αφορούν από συμβουλές ηγεσίας μέχρι υποδείξεις για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λπ.

Προγραμματισμός επόμενων συναντήσεων. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αιτείται τον προγραμματισμό νέας συνάντησης και συμπληρώνει τυχόν μεταγενέστερα στοιχεία. Η πλατφόρμα ενημερώνει τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ολοκλήρωση της υπόθεσης. Εντός διαστήματος έξι μηνών από την τελευταία συνάντηση ο εκάστοτε Φορέας

Υποστήριξης Οφειλετών θα πρέπει να επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να λάβει ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά τότε αυτή θεωρείται ως περαιωθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Φορέας επανέρχεται με νεότερη επικοινωνία.

Επικαιροποίηση στοιχείων.