Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για το Β1 επίπεδο ΤΠΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔18/03/2017 - 09:08 | Author: Newsroom Ipaidia

Η υπηρεσία Helpdesk του προγράμματος επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ενημέρωσε τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης και τους επιμορφωτές Τ.Π.Ε. για το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των προγραμμάτων, τους όρους υλοποίησης και την πιθανή ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων των ενδαφερομένων εκπαιδευτικών.

Προς: Τους Υπευθύνους των ΚΣΕ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Π 177 / 24.2.2017τους Επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕΘέμα: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων ΚΣΕ – Κατάρτιση Προγραμμάτων – Επόμενα ΒήματαΣας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ΚΣΕ σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, η οποία θα υλοποιηθεί το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017 (Πρόσκληση Π 177 / 24.2.2017). Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκαν 420 αιτήσεις από ισάριθμα ΚΣΕ που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.Στην παρούσα φάση προχωράμε στην κατανομή των προς υλοποίηση προγραμμάτων στα ΚΣΕ, η οποία γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις που δηλώθηκαν σχετικά με τον τύπο προγραμμάτων που επιθυμούν να υλοποιήσουν και αξιοποιώντας, ό,που απαιτηθεί, τον τυχαίο αριθμό, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή της αίτησης (διαδικασία κλήρωσης).Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, θα ενημερωθούν τα ΚΣΕ σχετικά με τα προγράμματα που θα τους έχουν αποδοθεί (πλήθος και τύπο-συστάδα προγραμμάτων) και τα οποία θα κληθούν να «καταρτίσουν» ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της πράξης. Δηλαδή, να προσδιορίσουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους (μέρες και ώρες μαθημάτων), τους επιμορφωτές και τους άλλους συντελεστές υλοποίησης (συντονιστής προγράμματος, τεχνικός υπεύθυνος). Για την ενημέρωση και προετοιμασία σας, μπορείτε να δείτε το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του MIS που αφορά στην «κατάρτιση» των προγραμμάτων εδώ.Προκειμένου να καταρτιστούν τα προγράμματα, οι Υπεύθυνοι των ΚΣΕ θα έρθουν σε επικοινωνία και συνεννόηση με τους επιμορφωτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους (κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας διατίθεται μέσω του MIS), όπως επίσης και με τους άλλους συντελεστές που έχουν ήδη δηλωθεί ως προσωπικό του Κ.Σ.Ε. (συντονιστές, τεχνικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων) κατά τις διαδικασίες της προηγούμενης πρόσκλησης ανασυγκρότησης του Μητρώου Κ.Σ.Ε., προκειμένου να τους «δηλώσουν» στα καταρτιζόμενα προγράμματα.Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, το σχεδιασμό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τις συνθήκες της παρούσας περιόδου (περιορισμένος χρόνος υλοποίησης, πρώτη εφαρμογή νέων στοιχείων επιμόρφωσης και υποδομών κ.α), καθώς και άλλες λειτουργικές απαιτήσεις για την καλή και ποιοτική εκτέλεση των προγραμμάτων, οι κανόνες κατάρτισης των προγραμμάτων έχουν ως εξής:

 • Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε 3-ωρα μαθήματα (συνεδρίες).
 • Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αναλάβουν μόνο πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δηλαδή του αντίστοιχου Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Οι ώρες ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι δυνατόν να μοιραστούν το πολύ σε δύο επιμορφωτές.
 • Κάθε επιμορφωτής μπορεί να αναλάβει στην παρούσα περίοδο 54 διδακτικές ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
 • Ομοίως, κάθε τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 54 ώρες κατά μέγιστο, δηλαδή να αναλάβει το ισοδύναμο ενός και μισού (1,5) προγράμματος.
 • Ομοίως, κάθε συντονιστής προγράμματος μπορεί να απασχοληθεί στην παρούσα περίοδο 54 ώρες κατά μέγιστο και με δεδομένο ότι η απασχόλησή του ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης εκτιμάται σε 18 ώρες, μπορεί να αναλάβει μέχρι τρία (3) προγράμματα.
 • Απαιτείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση συνεργασίας από τον επιμορφωτή για το/τα πρόγραμμα/τα που δηλώνεται, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έγκριση του/των προγράμματος/ων.
 • Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος και Τεχνικού Υπευθύνου Εργαστηρίου – Βοηθού Επιμορφωτή ή Επιμορφωτή κατά την ίδια περίοδο επιμόρφωσης. Π.χ. αν ένα άτομο από το προσωπικό ενός Κ.Σ.Ε. έχει δηλωθεί και ως Συντονιστής και ως Τεχνικός Υπεύθυνος, τότε θα πρέπει να δηλωθεί με έναν εκ των ρόλων αυτών στα προγράμματα που θα απασχοληθεί για την τρέχουσα περίοδο. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για όλους τους συνδυασμούς ρόλων απασχόλησης (Επιμορφωτής, Συντονιστής, Τεχνικός Υπεύθυνος).
 • Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας Επιμορφωτή και επιμορφούμενου.
 • Ο Συντονιστής προγράμματος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε. Ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε ένα άλλο πρόγραμμα, εφόσον οι ώρες διεξαγωγής του δε συμπίπτουν με τις ώρες που απασχολούνται στο πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των προγραμμάτων θα διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος, σε καθένα δικαιούχο – δηλωθέντα στα καταρτιζόμενα προγράμματα (επιμορφωτή, τεχνικό υπεύθυνο, συντονιστή), κατάλληλη Βεβαίωση – Επιστολή, προκειμένου να υποβάλουν άμεσα τη σχετική αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. Η προσκόμιση της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης και την έναρξη του αντίστοιχου προγράμματος επιμόρφωσης.Για όσους απασχολούμενους είναι στελέχη της εκπαίδευσης θα γίνει κεντρικά, συνολικό αίτημα χορήγησης άδειας για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι ενημερωμένο υπευθύνως το σχετικό πεδίο που αφορά στην ιδιότητα κάθε ενδιαφερομένου (ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ), στο Πληροφοριακό σύστημα του έργου.Παράλληλα, όλοι οι συντελεστές που θα δηλωθούν στα προς υλοποίηση προγράμματα, καλούνται αφ’ ενός να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό σύστημα, αφ’ ετέρου να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία που αξιοποιούνται στη σύναψη της σχετικής σύμβασης, στην αποπληρωμή του τιμήματος κ.α. (φόρμα απογραφής – απογραφικό δελτίο). Τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη διάθεση της σχετικής Βεβαίωσης για την έκδοση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή στην περίπτωση των στελεχών εκπαίδευσης, για την ένταξη στη σχετική ΥΑ. Μπορείτε να δείτε το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του MIS που περιλαμβάνει οδηγίες για την ενημέρωση – συμπλήρωση των στοιχείων των συντελεστών προγραμμάτων (κεφάλαιο 2) εδώ.Τέλος, την κατάρτιση των προγραμμάτων, θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου αναφορικά με την πληρότητά τους, την εφικτότητα υλοποίησής τους σε συνδυασμό με την απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού (μη επικάλυψη ωραρίου απασχόλησης κλπ.), καθώς και τη συμμόρφωσή τους, ως προς τους παραπάνω κανόνες. Τα προγράμματα που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, θα διατεθούν στη συνέχεια στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. Όσα προγράμματα συγκεντρώσουν τουλάχιστον 10 αιτήσεις, θα εγκριθούν προς υλοποίηση και θα προχωρήσουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με τους συντελεστές τους.Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Μαρτίου, ενώ τα μαθήματα στα ΚΣΕ, προβλέπεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαΐου 2017.Προκειμένου να ενημερώνεστε έγκαιρα σχετικά με τα παραπάνω και τις αντίστοιχες προθεσμίες, καθώς και για άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το έργο και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά την Πύλη Ενημέρωσης του έργου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://e-pimorfosi.cti.grώστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται εκεί ή/και να υποβάλλετε τυχόν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία υποστήριξης – help desk της Πράξης.https://www.eduportal.gr/b1-tpe-mar2017/

Loading...
 • Δια Βίου Επιλογή

  Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

  europalso

  europalso