Συνεχίζεται εργασίας– Αξίζει να σημειώσουμε ότι μπορούν να το ζητήσουν όσοι άνεργοι προσλαμβάνονται σε θέση πλήρους απασχόλησης.

Τονίζεται πως, αντιστοιχεί στο μισό που επιδόματος ανεργίας και η διάρκειά του είναι ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας με την οποία συνδέεται.

Πρακτικά, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ποσό 239,5 ευρώ για τους μήνες που απομένουν μέχρι να λήξει η τακτική επιδότηση ανεργίας.

: Προϋποθέσεις χορήγησης

Η παροχή μπορεί να καταβληθεί μια φορά εντός της ίδιας τριετίας
Η πρόσληψη να είναι σε εργοδότη στον οποίο δεν έχετε απασχοληθεί τα δύο τελευταία έτη πριν από την έναρξη των επιδομάτων ανεργίας

Δεν μπορείτε να λάβετε το επίδομα εργασίας οι ασφαλισμένοι που προσλαμβάνεστε:

Ως ωφελούμενοι σε Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας
Σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
Στο Δημόσιο, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου