Τι αναφέρεται στο του Υπουργείου για το Πληροφοριακό σύστημα «»:

Άρθρο 212

Πληροφοριακό σύστημα «myschool»

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων.

3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «», σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) οι κατηγορίες πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα και προκειμένου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων αυτών,

β) τα όργανα, οι οργανικές μονάδες και εν γένει οι υπηρεσίες και οι κατηγορίες των μελών του προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αρμόδια για την καταχώριση και τα οποία έχουν πρόσβαση σε κάθε κατηγορία πληροφοριών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους,

γ) τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους μπορεί να κοινοποιούνται πληροφορίες του πληροφοριακού συστήματος και οι σκοποί της κοινοποίησης αυτής, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως ερευνητικοί ή στατιστικοί σκοποί, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της κοινοποίησης,

δ) ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών στο πληροφοριακό σύστημα και η διαδικασία διαγραφής τους,

ε) τα σχετικά με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω εφαρμογών του συστήματος, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικών εγγραφών μαθητών, καταχώρισης βαθμολογιών ή απουσιών, ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γονέων ή κηδεμόνων με τις σχολικές μονάδες και

στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια της επεξεργασίας των πληροφοριών.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του Π.Σ. «myschool» με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων αυτών, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των λοιπών φορέων που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες αφορά η διασύνδεση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

6. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Π.Σ. «myschool» ανήκουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η λειτουργία και η συντήρησή τους μπορεί να ανατίθεται σε φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο αυτό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119) που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον φορέα, ως εκτελούντα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτ. 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ