Στόχο για 24.750 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες (ΚΕ.ΜΕ. ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ.) βάζει για φέτος η . Με νέα απόφαση που εξέδωσε, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή ότι τουλάχιστον οι 16.000 θα αφορούν κατ’αρχήν υποθέσεις και υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας , ενώ οι 4.000 τουλάχιστον εξ αυτών θα στοχεύσουν στην τελευταία τριετία.

Στο στόχαστρο μπαίνουν ιδίως υποθέσεις που στο τέλος του χρόνου παραγράφονται και φορολογούμενοι που ζητούν επιστροφές φόρων ή έχουν πιαστεί να φοροδιαφεύγουν από την Υπηρεσία Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων – ΥΕΔΔΕ (πχ αν δεν κόβανε αποδείξεις κλπ). Οι υποθέσεις επιλέγονται και βάσει πληροφοριών ή άλλων κριτηρίων κινδύνου που δεν δημοσιοποιούνται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υποθέσεις στέλνονται ηλεκτρονικά στις εφορίες για έλεγχο. Οι έφοροι έχουν υποχρέωση όμως, αν έχουν δικές τους πληροφορίες, να αλλάξουν την σειρά κατάταξης. Αν το πράξουν όμως, θα περάσουν δειγματοληπτικά (σε ποσοστό 5%) από Εσωτερικό έλεγχο, για τις υποθέσεις  που επέλεξαν να εντάξουν προς διερεύνηση.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή:

1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.

2. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

3. Το αρχείο των «Προτεραιοποιημένων υποθέσεων 2018» αναρτάται στην εφαρμογή “Discoverer Viewer” του Συστήματος Elenxis, ανά ελεγκτική υπηρεσία. Ωστόσο οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα άλλων υποθέσεων, υποχρεούνται, το αργότερο εντός 20 ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Για την επιλογή των υποθέσεων από τους εφόρους συνεκτιμώνται ενδεικτικά η γενεσιουργός αιτία, η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης και η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης.

Από την άλλη, δείγμα υποθέσεων (έως 5%) που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, δύναται να διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.

4. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ολοκληρώνονται άμεσα οι εξής υποθέσεις προς έλεγχο:

α) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

β) Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (όταν η νέα υπηρεσία τεθεί σε λειτουργία).

γ) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

δ) Υποθέσεις που επιλέγονται δειγματοληπτικά για έλεγχο, μεταξύ δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και εταιριών που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

στ) Εισαγγελικές παραγγελίες, ανακρίσεις κλπ

ζ) Διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) κλπ

Αναδρομικοί έλεγχοι- Παραγραφή

Από τις υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα κατά τα ανωτέρω, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων προσδιορισμού πρόσθετων και ως εξής:

α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2002 και μετά (για μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2007 και μετά (εφόσον προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία),

γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2012 και μετά (βάσει πενταετούς παραγραφής).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.