Καταργούνται τα τέλη συνδρομητών και τέλος καρτοκινητής για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών.

Η διαδικασία

Οσοι ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία συνδρομητών πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους στην ειδική εφαρμογή του gov.gr. Η πλατφόρμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζεται σε ποσοστό μηδέν τις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας τους έως την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή.

Για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή απαιτείται προηγούμενη εγγραφή των δικαιούχων προσώπων στην εφαρμογή της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr -ΕΨΠ). Στην περίπτωση ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια. Ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών ή των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η σύνδεση με το ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

Κατά τη διαδικασία καταχώρισης του κινητού, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ, απαιτείται η υποβολή των εξής στοιχείων:

ΑΜΚΑ ή Προσωρινός αριθμός ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

ε) Ημερομηνία γέννησης

στ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου

ζ) Πάροχος στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί η σύνδεση με τον αριθμό του στοιχείου (στ).

Στην περίπτωση δικαιούχων που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

Για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος απαλλαγής μπορεί να δηλωθεί μόνο ένας αριθμός . Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο αιτών ενημερώνεται ότι θα γίνει διαβίβαση για την απαλλαγή του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου και του έτους γέννησης του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξει, καθώς και σε κάθε νέο πάροχο όταν λαμβάνει χώρα φορητότητα του δηλωμένου αριθμού κινητού (ήτοι αλλαγή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με διατήρηση του τηλεφωνικού αριθμού).

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να καταχωρισθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. σε αίτηση μόνο ενός φυσικού προσώπου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Μη.Δ.Α.Τε. και επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης ότι ο συγκεκριμένος αριθμός κινητού χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.

Δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο εξωτερικού.

Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται με άντληση στοιχείων από το μητρώο πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών ή το Ε1. Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, το φυσικό πρόσωπο δύναται να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ήδη ενεργή αίτηση για το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στο Μη.Δ.Α.Τε. καθώς και αν πληρούται το ηλικιακό κριτήριο υπαγωγής στην απαλλαγή για τον αιτούντα ή τον ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του.

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής του και καταχώριση νέας αίτησης όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή ο αριθμός κινητού δεν ανήκει σε επιλέξιμο συμβόλαιο του παρόχου, επιστρέφεται σχετικός κωδικός σφάλματος στο Μη.Δ.Α.Τε. Η αίτηση εγγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. ακυρώνεται και το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται σχετικά από την εφαρμογή.