Εξαιρετικά επίπονη και δύσκολη θα είναι φέτος η διαδικασία συμπλήρωσης του νέου αναμορφωμένου εντύπου , το οποίο πρέπει να συνυποβληθεί φέτος μαζί με τις εισοδήματος 1,5 εκατομμυρίου επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Οι λογιστές που παρέλαβαν το νέο έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή διαπίστωσαν ότι φέτος θα χρειαστεί να εμπλακούν με εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες και να υποβληθούν σε απίστευτη ταλαιπωρία για να το συμπληρώσουν σωστά.

Ως το πλέον δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας συμπλήρωσης του νέου εντύπου Ε3 θεωρείται η αναλυτική δήλωση των λειτουργικών δαπανών κάθε επιχείρησης, ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη, δηλαδή η συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν στα «διάφορα λειτουργικά έξοδα».

Η αναλυτική δήλωση των δαπανών αυτών οι οποίες αφορούν ενοίκια, ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα φυσικό αέριο, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, προμήθειες, διαφήμιση, κ.λπ. ζητείται για πρώτη φορά στο Ε3, εξέλιξη η οποία έχει βρει απροετοίμαστους σχεδόν όλους τους υπόχρεους φορολογουμένους και τους λογιστές τους.

Ο φόρτος εργασίας που αναμένεται να προκαλέσει αυτή και μόνο η υποχρέωση στα λογιστικά γραφεία εκτιμάται ότι θα είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που απαιτείτο τα προηγούμενα χρόνια για την συμπλήρωση ολόκληρου του .

Κι αυτό διότι κάθε λογιστής δεν έχει πουθενά καταγεγραμμένες τόσο αναλυτικά αυτές τις δαπάνες για το προηγούμενο έτος και θα χρειαστεί πλέον να τις ξεχωρίσει μία προς μία για κάθε πελάτη του για να δηλώσει την κάθε μία από αυτές σε ξεχωριστό κωδικό σε αναλυτικό «υποπίνακα» δαπανών που θα αναδύεται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του πίνακα Ζ2 του Ε3 στο .

Δυσκολίες στη συμπλήρωση του νέου Ε3 αναμένεται να προκύψουν και εξαιτίας των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ για αναλυτική δήλωση των εσόδων και των δαπανών προσωπικού των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών καθώς επίσης και λόγω της νέας υποχρέωσης με την οποία επιβαρύνονται φέτος οι εν λόγω φορολογούμενοι για αναγραφή πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα στο νέο Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν για πρώτη φορά φέτος από κάθε επιχείρηση και :

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» και ποιοι είναι εποχικά απασχολούμενοι.

Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας.

Οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλονται οι ασκούμενες επιχειρήσεις καθώς και οι ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε μία από αυτές.

Οι επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ενεργά τερματικά .

Το εάν πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.

Οι ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές σο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.

Αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζόμενους.

Ειδικά οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες καλούνται επιπλέον σε ειδικό πίνακα να συμπληρώσουν και τα στοιχεία των μετόχων τους.