Υπεγράφη η συμφωνία διάσωσης της Μαρινόπουλος, πώς θα τρέξει το σχέδιο. Ποιοι προμηθευτές και πόσο θα κουρευτούν. Τι θα γίνει με ακίνητα και εργαζόμενους. «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» το όνομα του νέου σχήματος. ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ της συμφωνίας.

Την συμφωνία για τη διάσωση της Μαρινόπουλος η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων κούρεμα των προμηθευτών σε ποσοστό 50% αποκαλύπτει το Euro2day.gr. Συνολικά, από το σύνολο των οφειλών της Μαρινόπουλος, όπως αυτές είχαν στις 30.06.2016, συνολικού ύψους 1.490.755.496 ευρώ μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία (σ.σ. Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης) οφειλές ύψους 1.183.726.841 ευρώ, ήτοι ποσοστό 79,4% των συνολικών απαιτήσεων, ενώ οφειλές ύψους 307.026.570 ευρώ, ήτοι ποσοστό 20,6% των συνολικών απαιτήσεων παραμένουν στην Μαρινόπουλος ΑΕ.

Εντός 60 ημερών η εξόφληση των προμηθευτών

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προμηθευτών, μετά την αποδοχή απομείωσης του υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Για την εξόφλησή τους θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρει η ενημερωτική επιστολή, το νέο ομολογιακό δάνειο, ύψους 352 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της Σκλαβενίτης και τα 125 εκατ. ευρώ που θα βάλει στη νέα εταιρεία συνολικά η Σκλαβενίτης. Από τα 352 εκατ. ευρώ του νέου ομολογιακού τα 177 εκατ. ευρώ θα τα βάλει η Alpha, 47 εκατ. ευρώ η Eurobank, 81 εκατ. ευρώ η Εθνική και 47 εκατ. ευρώ η Πειραιώς. Από την πλευρά της η Σκλαβενίτης δεσμεύεται να καταβάλει στη νέα εταιρεία με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου 75 εκατ. ευρώ λίγο πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2019.

Οι απαιτήσεις που αξιολογούνται ως μη ουσιώδεις για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία αλλά θα παραμείνουν στις τέσσερις εταιρείες που θα τεθούν υπό εκκαθάριση. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση στον τρόπο αποπληρωμής δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους, καθώς οι εν λόγω πιστωτές δεν θα συνεχίσουν να προμηθεύουν κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχείρησης προϊόντα ή τα προϊόντα που προμηθεύουν δεν είναι απολύτως κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά των Μαρινόπουλος ΑΕ, Express M, Ξυνός και Πειραικόν όσο και κατά των Αλληλεγγύως Ευθυνόμενων και Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενων (ενδεικτικά έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους, και κατά το χρόνο εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να παραδίδουν στη νέα εταιρεία τα σώματα των επιταγών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.

Μικρό «κούρεμα» για Alpha Βank, αλώβητες οι άλλες τράπεζες

Οι οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing μεταφέρονται αυτούσιες στην νέα εταιρεία (Ελληνικές Υπεραγορές) με εξαίρεση ένα μικρό κούρεμα απαιτήσεων της Alpha Bank ΑΛΦΑ -2,61%.

Συγκεκριμένα από τα 147 εκατ. ευρώ απαιτήσεις της Alpha Βank τα 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στην Μαρινόπουλος ΑΕ και διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Οι υπόλοιπες δανειακές απαιτήσεις ύψους 120,2 εκατ. ευρώ μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις χωρίς καμία απομείωση.

Aυτούσιες μεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι απαιτήσεις της Eurobank συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ (σ.σ στις 30/6), της Εθνικής (31,2 εκατ. ευρώ), Πειραιώς Leasing (16,3 εκατ. ευρώ), Εθνική Leasing (12,4 εκατ.) μαζί με τις εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί

Με εξόφληση δανείων σε βάθος 20ετίας

Η νέα εταιρεία (Ελληνικές Υπεραγορές) θα εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει έναντι τραπεζών έντοκα σε βάθος 20ετίας και αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Θα έχει πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Μετά την περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων, άνισων, έντοκων δόσεων.

Οι τράπεζες δεσμεύονται να αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό ( με εξαίρεση το δανεισμό της Chris Cash and Carry από την Εθνική) εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε 36 μηνιαίες δόσεις η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς leasing

Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τις εταιρείες leasing θα γίνει ως εξής: Η αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών, όπως η οφειλή αυτή θα έχει διαμορφωθεί/επαυξηθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα γίνει σε 36 ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός 30 Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες στην νέα εταιρεία συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για πληρωμή του ΕΝΦΙΑ έτους 2015, θα αποπληρωθούν σε δώδεκα μηνιαίες άτοκες δόσεις, αρχής γενομένης από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2016. Υποχρεώσεις από ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και από δαπάνες και πρόστιμα τακτοποίησης των Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013, θα αποπληρωθούν κανονικά, κατόπιν της σχετικής τιμολόγησής τους και σύμφωνα με τους όρους των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Κούρεμα 92,12% σε όμιλο Carrefour!

Οι απαιτήσεις όλων των εταιρειών του ομίλου Carrefour έναντι των υπό εξυγίανση εταιρειών κουρεύονται κατά 92,21%. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων μετά την απομείωση μεταφέρεται στη νέα εταιρεία. Σημειώνεται ότι έναντι της Μαρινόπουλος και της Chris Cash and Carry ο όμιλος Carrefour είχε απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.

Πως θα μεταβιβαστούν θυγατρικές και συμμετοχές

Η Μαρινόπουλος ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης το 100% της Μαρκέτα ΑΕ, το 51% της Παλαμάρης ΑΕ μαζί με το 100% της θυγατρικής της Top House, το 55% της Κρόνος ΑΕ, το 68,61% της Ζεύξη ΑΕ και το 100% της Guedo μαζί με τη θυγατρική της Chris Cash and Carry. Επιπρόσθετα μεταφέρεται στη νέα εταιρεία το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά συνολικά 37.192 μετοχών της Κρόνος ΑΕ.

Η μεταβίβαση θα υλοποιηθεί εντός τριάντα εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και με συμβολικό τίμημα 100 ευρώ.

Για να διευκολυνθεί η μεταβίβαση θα αρθούν τα υφιστάμενα ενέχυρα που έχουν δοθεί σε τράπεζες ( σ.σ κυρίως στην Alpha) επί μετοχών σε κάποιες από τις παραπάνω εταιρείες και θα συσταθούν νέα από την Ελληνικές Υπεραγορές

Μεταβίβαση ακινήτων με άρση κατασχέσεων

Στη νέα εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές μεταβιβάζονται όλα τα ιδιόκτητα ακίνητα της Μαρινόπουλος ΑΕ με συμβολαιογραφικές πράξεις οι οποίες θα υπογραφούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και χωρίς αντάλλαγμα.

Για να συμβεί απρόσκοπτα η μεταβίβαση υποχρεούνται οι αρμόδιοι (Εφορία, ΙΚΑ, φορείς επικουρικής ασφάλισης, ΟΤΑ) να χορηγήσουν αποδεικτικό ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που να επιτρέπουν τις μεταβιβάσεις.

Επιπρόσθετα, όσοι έχουν προβεί στην εγγραφή κατάσχεσης κατά της Μαρινόπουλος σε οιοδήποτε μεταβιβαζόμενο ακίνητο, υποχρεούνται, όπως εντός 10 εργασίμων ημερών από την επίδοση σε αυτούς της δικαστικής απόφασης να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της κατάσχεσης. Αν δεν το κάνουν θα χάνεται η κατάσχεση

…και κούρεμα υποθηκών

Όσοι έχουν εγγράψει υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών (Δημόσιο και άλλοι πιστωτές) θα πρέπει εντός 10 ημερών από την επίδοση της δικαστικής απόφασης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για μεταβολή του προσώπου του οφειλέτη ( σ.σ από Μαρινόπουλος ΑΕ σε Ελληνικές Υπεραγορές) και περιορισμό του ποσού της εξασφάλισής τους κατά αναλογία του ποσοστού που απομειώθηκε η αρχική απαίτηση, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης.

Χωρίς φόρο η μεταβίβαση των συμβάσεων leasing

Η Μαρινόπουλος, η Ελληνικές Υπεραγορές και οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπογράψουν, κάθε απαιτούμενη πράξη για την μεταβίβαση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Πτωχευτικού Κώδικα η μεταβίβαση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης απαλλάσσεται αυτοδικαίως από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου. Σε περίπτωση όμως που τυχόν αρθεί η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για τις συμβάσεις sale and lease back ακινήτων, υπόχρεη για την καταβολή του θα είναι η Ελληνικές Υπεραγορές.

Πως θα αποπληρωθούν οι εκμισθωτές ακινήτων

Το σύνολο των οφειλών των Μαρινόπουλος ΑΕ (76,15 εκατ.), Ξυνός, Express M και Πειραικόν σε εκμισθωτές ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε…. Μέρος τους έχει ήδη εξοφληθεί μέχρι σήμερα μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά, και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής:

(Α) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα εργασίμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

(Β) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης πάνω από 50.000 και έως 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

(Γ) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης, πάνω από 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Ειδικά για την «Ζήνων Ακίνητα Ας υπό ειδική διαχείριση», η οποία εκμισθώνει στη Μαρινόπουλος ΑΕ περισσότερα του ενός καταστήματα, συγκριτικά μεγάλης εκμισθωμένης επιφάνειας, επήλθε συμφωνία με την οποία αποδέχεται και συναινεί στην απομείωση της απαίτησής της κατά 40%. Το υπόλοιπο της οφειλής μεταφέρεται στη νέα εταιρεία.

Δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι συμβάσεις δικαιόχρησης!

Έκπληξη προκαλεί ότι δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, όλες οι συμβάσεις δικαιόχρησης των τεσσάρων υπό εξυγίανση εταιρειών. Επίσης δεν μεταφέρονται τα εξής:

– Απαιτήσεις αφανών πιστωτών, οι οποίες είχαν γεννηθεί στις 30.06.2016 ή γεννήθηκαν κατά την ενδιάμεση περίοδο αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία της.

-Οιεσδήποτε τυχόν εταιρικές εγγυήσεις είτε έχουν καταπέσει είτε όχι και αφορούν υποχρεώσεις παθητικού.

-Οφειλές που τυχόν προκύψουν ή/και βεβαιωθούν κατά την Ενδιάμεση Περίοδο ή/και μελλοντικά, από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό oιωνδήποτε φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, φόρου προστιθέμενης αξίας, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου ή περιουσίας, έκτακτης εισφοράς καθώς και σε καταλογισμό προστίμου ή κύρωσης για παράβαση διατάξεων του Κ.Β.Σ., ΚΦΑΣ και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή του Ν. 2523/1997 («Ποινολόγιο», όπως το «Ποινολόγιο» κάθε φορά ισχύει) με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτοί καταλογίζονται ή εισπράττονται καθώς και τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων,

– οι απαιτήσεις των προμηθευτών, οι οποίοι αξιολογούνται ως μη ουσιώδεις για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε 250 μηνιαίες δόσεις η εξόφληση Δημοσίου και Ταμείων

Διαγράφονται τόκοι, προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις. Εξοφλείται σε 250 μηνιαίες δόσεις η αρχική οφειλή. Κούρεμα 50% σε χρέη προς ΟΤΑ και εταιρείες Κοινής Ωφέλειας. Εξόφληση του υπολοίπου σε 36 μηνιαίες δόσεις

Οι υποχρεώσεις που είχαν κατά την 30.06.2016 οι υπό εξυγίανση αλυσίδες super market προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους καθώς και προς τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης , μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή της αρχικής οφειλής στο σύνολό της. Τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

Οι υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, που θα δημιουργηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%).

Η εξόφληση τόσο της εφορίας όσο και των ασφαλιστικών ταμείων θα διενεργηθεί σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας.

Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Όσον αφορά στις οφειλές των τεσσάρων υπό εξυγίανση εταιρειών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:

– διαγράφονται σε ποσοστό 50% τα χρέη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων. Αυτό αφορά τόσο στις απαιτήσεις που υπήρχαν στις 30/6 όσο και αυτές που δημιουργήθηκαν από 1η Ιουλίου ως και την ημέρα εκδίκασης.

– διαγράφονται σε ποσοστό 50% το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου.

– Μετά τη διαγραφή του 50% οι εναπομείνασες υποχρεώσεις και οφειλές ρυθμίζονται, διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε τριάντα έξι [36] άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας συμφωνίας. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.