Τι αλλάζει σε και το Ε9 με το νέο νομοσχέδιο. Οδηγίες από τον κ. Αλωνιάτη Απόστολο σχετικά με την συμπλήρωση του έντυπου.

Τι αλλάζει

Όπως αναφέρει, στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, πέρα από τις τροποποιήσεις που είχαμε, στου πίνακες υπολογισμού του φόρου, ο νέος νόμος 1916/2022 (ΦΕΚ 65/Α/28.03.2021) επηρεάζει και τον χρόνο ενημέρωσης του εντύπου της , αλλά και στον τρόπο αποπληρωμής του φόρου που προκύπτει με το εκκαθαριστικό του .

Κατάθεση Ε9 έως 31.3.2021

Αλλαγές στην κατάθεση του Ε9 έφερε ο νόμος που ψηφίστηκε.

Γενική προθεσμία

Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας.

Όπως συνήθως αναφέρεται στον νόμο «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου».

Για τους κληρονόμους περιουσίας

Αλλαγές επήλθαν και στην υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων ακινήτων και για τους κληρονόμους.

Ποιο συγκεκριμένα, οι κληρονόμοι με τον θάνατο που ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων θα

πρέπει να ενημερώσουν το έντυπο Ε9 ως κάτωθι:

α) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,

β) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,

γ) από τους μετά από αποποιήσεις κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου του κληρονομουμένου ή, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης.».

Παράταση για το 2022

Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Να θυμίσουμε ότι οι παλιά ημερομηνία ήταν η 31 Μαΐου του επόμενου χρόνου και ότι οι κληρονόμοι δεν είχαν διαφορετική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης του εντύπου Ε9.

Επειδή όμως πολλές φορές οι κληρονόμοι δεν υπέβαλλαν δήλωση με αποτέλεσμα να εκδίδεται το εκκαθαριστικό στο όνομα του θανόντος, έτσι είχαμε αυτή την αλλαγή.

Επέκταση πληρωμής φόρου σε 10 δόσεις

Αλλαγές είχαμε και στον τρόπο αποπληρωμής του φόρου. Μετά τις αλλαγές που έγιναν, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Συμπληρωματικός φόρος

Αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου, με ουσιαστική κατάργηση για τα φυσικά πρόσωπα.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου φυσικών και νομικών προσώπων είναι ο παρακάτω.

Νομικά πρόσωπα

Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται με συντελεστή πέντε και μισό τοις χιλίοις (5,5‰). Ειδικά, για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). Για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5‰) για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Φυσικά πρόσωπά

Ο συμπληρωματικός φόρος στα φυσικά πρόσωπα καταργείται και αντικαθίσταται με συντελεστές προσαυξήσεις της περιουσίας. Συγκεκριμένα:

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Η προσαύξηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας εφαρμόζεται το άρθρο 32 του ν. 3842/2010.

*Ο Αλωνιάτης Απόστολος είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.