Ούτε οι τυχεροί που έχουν επιστροφή φόρου δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν με το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι το ποσό της οφειλής τους θα συμψηφιστεί αυτόματα και δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούν με την αποπληρωμή των δόσεων.

Ο συμψηφισμός φόρων και επιστροφών αν και προβλέπεται από το νόμο δεν είναι πάντα αυτόματος και κρύβει παγίδες που απαιτούν εγρήγορση και έλεγχο αν δεν θέλει κάποιος να βρεθεί να πληρώνει πρόστιμα και προσαυξήσεις για ποσά που κανονικά θα έπρεπε να συμψηφιστούν.

Οι επιστροφές φόρων μπλοκάρονται μόλις βεβαιώνεται ένας νέος φόρος (στην περίπτωση μας ο ΕΝΦΙΑ) και περιμένουν πρακτικά την επόμενη οφειλή μας στην εφορία (όπως πχ η περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας) για να «συμψηφιστούν».

Ωστόσο ούτε και ο συμψηφισμός φόρου είναι απαραίτητα μια αυτόματη διαδικασία και χρειάζεται προσοχή από τους φορολογούμενους για να υπάρχουν πρόστιμα κα προσαυξήσεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι παγίδες που μπορεί να πέσει ο φορολογούμενος ο οποίος έχει επιστροφή φόρου και έχει νέες οφειλές που πιστεύει ότι θα συμψηφιστούν αυτόματα είναι οι εξής:

1. Η επιστροφή φόρου να μη πιστωθεί στο λογαριασμό του και παράλληλα η εφορία να μην προχωρήσει σε αυτόματο συμψηφισμό πχ με τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση αυτή με την λήξη τη πρώτης δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων αυτή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη και θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση 0,73% το μήνα. Αν μάλιστα ο ίδιος φορολογούμενος εξυπηρετεί και τις δόσεις κάποιας ρύθμισης παλιότερων οφειλών είτε αυτής των 100 δόσεων είτε μέσω της ρύθμισης των 12 δόσεων τότε μπορεί να χάσει και την ρύθμιση.

2. Αν επιστροφή του φόρου υπολείπεται ως ποσό της νέας οφειλής. Τότε ακόμη και σε περίπτωση αυτόματου συμψηφισμού θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει άμεσα το υπόλοιπο της νέας οφειλής του. Αν για παράδειγμα κάποιος φορολογούμενος έχει επιστροφή φόρου 300 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα αποπληρώνονταν σε 5 δόσεις των 100 ευρώ. Με το συμψηφισμό της οφειλής του με την επιστροφή φόρου θα πρέπει να πληρώσει άμεσα και όχι σε δόσεις τα υπόλοιπα 200 ευρώ που θα μείνουν ως οφειλή για τον ΕΝΦΙΑ.

3. Αν η επιστροφή φόρου είναι πάνω 1500 ευρώ θα πρέπει πριν κάνει τον συμψηφισμό να έχει στα χέρια του πιστοποιητικό ενημερότητας. Ένα χαρτί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το οποίο θα αποδεικνύει ότι δεν έχει καμμία άλλη οφειλή σε φόρο (ΦΠΑ ΦΜΥ) ή από διοικητικό πρόστιμο ή ακόμη και από κλήσεις στην τροχαία πριν το ποσό της επιστροφής φόρου είναι διαθέσιμο για τον συμψηφισμό του.

4. Αν αποπληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσω συμψηφισμού και υπάρχει υπόλοιπο και βεβαιωθεί νέα οφειλή (πχ ΦΠΑ) είναι πιθανό το υπόλοιπο της επιστροφής να καθυστερήσει ή να μην πιστωθεί ποτέ στο λογαριασμό του φορολογούμενου αν δεν αποπληρωθεί και η νέα οφειλ .

5. Ακόμη και αν γίνει κανονικά στην αρμόδιο Δ.Ο.Υ η αίτηση συμψηφισμού απαιτήσεων του φορολογούμενου με νέες οφειλές του μπορεί για κάποιο λόγο να μην γίνει αποδεκτή. Για το λόγο αυτό η αίτηση θα πρέπει να γίνεται λίγες μέρες πριν την λήξη κάποιας δόσης νέας οφειλής.
Τι πρέπει να κάνετε

Η πιο ασφαλής οδός σε περιπτώσεις συμψηφισμού είναι ο ίδιος ο φορολογούμενος ή ο λογιστής του να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να κάνει μια αίτηση συμψηφισμού οφειλών.

Η υποβολή της δήλωσης συνοδεύεται με δήλωση συμψηφισμού, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα, με την οποία αποδεικνύεται η απαίτησή του κατά του δημοσίου. Από εκεί και πέρα η διαδικασία έχει ως εξής:

Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αποδοχή του συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βεβαιωμένες οφειλές (ληξιπρόθεσμες ή μη) του οφειλέτη, οι οποίες προηγούνται στον συμψηφισμό και προτείνει την αποδοχή ή μη του συμψηφισμού, εν όλω ή εν μέρει.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποφασίζει για τη δυνατότητα ή μη αποδοχής του προτεινόμενου συμψηφισμού, εν όλω ή εν μέρει, και ενημερώνει τον οφειλέτη σχετικά.

Στην περίπτωση που η αποδοχή του αιτήματος συμψηφισμού καλύπτει το σύνολο του οφειλόμενου βάσει της δήλωσης φόρου, η δήλωση γίνεται αποδεκτή και παραλαμβάνεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά δυνατή η λήψη της απόφασης αποδοχής ή μη του αιτήματος συμψηφισμού κατά τον χρόνο προσκόμισης στη Δ.Ο.Υ. της δήλωσης απόδοσης του οφειλόμενου φόρου ή της δήλωσης με βάση την οποία ο αναλογών φόρος είναι καταβλητέος εφάπαξ (ολόκληρος ή μέρος αυτού) με την υποβολή (π.χ. δήλωση Φ.Μ.Α., Φ.Α.Π., κ.λπ.) και της δήλωσης συμψηφισμού, ο οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά, καθώς και για τον χρόνο λήψης της απόφασης αυτής.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος συμψηφισμού, η οικεία φορολογική δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, ο λόγος απόρριψης του αιτήματος αναγράφεται επί της οικείας φορολογικής δήλωσης και υπογράφεται από τον εισηγητή, τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.