Δέκα κατηγορίες δηλώσεων για την απόδοση φόρων και τελών θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 6 Μαίου μετά την παράταση των προθεσμιών υποβολής τους που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία θα πρέπει να καταβληθούν οι φόροι που προκύπτουν καθώς επίσης και οι βεβαιωμένες στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Ειδικά για την απόδοση του ΦΠΑ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από την παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης της δήλωσης έχει παραταθεί μέχρι και την 31-5-2019 η προθεσμία καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις δηλώσεις Φ.Π.Α. Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Για όλες τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις η καταβολή των φόρων και τελών λήγει τη Δευτέρα.

Ειδικότερα μέχρι τη Δευτέρα 6 Μαίου θα πρέπει να υποβληθούν οι εξής δηλώσεις:

1. , των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30-4-2019.

2. Ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26-4-2019.

3. Τέλους κινητής – καρτοκινητής τηλεφωνίας.

4. Τέλους σταθερής τηλεφωνίας.

5. Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

6. .

7. Φόρου πλαστικής σακούλας.

8. Τελών χαρτοσήμου.

9. Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

10. Παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λήγουν την 30-4-2019.