Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ , οι οριστικοί πίνακες και τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Oριστικά Μητρώα «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» και «Παρόχων»,  οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων, και το αρχείο των αποδεκτών ενστάσεων.

Οι δικαιούχοι τoυ Μητρώου δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με την χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Η Επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, ο οποίος αποτυπώνεται τόσο στο Οριστικό Μητρώο όσο και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι την 25η Απριλίου 2018. Οι δικαιούχοι έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι με τη σειρά τους ελέγχουν την ύπαρξη Επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 26η Απριλίου 2017 έως την 25η  Απριλίου 2018.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Αριθμοί Πρωτοκόλλου από Αρχείο
21/2016/000029263472 έως 21/2016/000029375184  
21/2016/000029375208 έως 21/2016/000029542891  
21/2016/000029543000 έως 21/2016/000029663594
21/2016/000029663690 έως 21/2016/000029787133
21/2016/000029787136 έως 21/2016/000029879537
21/2016/000029879538 έως 21/2016/000029963440
21/2016/000029963441έως 21/2016/000029990308
21/2016/000029990310 έως 21/2016/000030075026
21/2016/000030075030 έως 21/2016/000030089457

 25.04.2017 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

25.04.2017 ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

25.04.2017  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

25.04.2017  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

25.04.2017  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των αιτούντων στο η εναλλακτικά