Έως και σήμερα, Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους για τον Β’ κύκλο της σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας του (www.oaed.gr). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πέμπτη 14/12/2017 και θα μείνει ανοιχτό μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Οι θέσεις, όπως έχει γράψει το “Έθνος -Εργασία” είναι 7.180. Αφορούν πλήρη απασχόληση για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του , που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
μακροχρόνια άνεργοι
άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
άνεργοι άνω των 29 ετών
ΑμεΑ
δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν 1 μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και μέχρι 3 Επιβλέποντες Φορείς. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης με βάση τα εξής 9 αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη δράση της κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ).

ΟΑΕΔ: Έξι προγράμματα με 59.180 θέσεις εργασίας για ανέργους

Μοριοδότηση κριτηρίων

Κριτήρια Κατάταξης

Περιγραφή Κριτηρίων

Μόρια

Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας υποψήφιων ωφελούμενων *

(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)

1 μόριο ανά πλήρη μήνα
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας συζύγου υποψήφιων ωφελούμενων, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω

15

Ατομικό / Οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016

α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ

β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

30

α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ

25

α) Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ β) Οικογενειακό 10.001- 16.000 ευρώ

20

α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ β) Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ

10

α)Ατομικό από 12.001 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001 και άνω

0

Ηλικία

18-29 ετών

15

30-44 ετών

30

45 ετών και άνω 45

45

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Για κάθε ανήλικο τέκνο

10

Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

10 (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων).

Εντοπιότητα

15

Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

20

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας, που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος».

ΟΑΕΔ: Παράδειγμα καλής πρακτικής η Μαθητεία στην Ελλάδα