ΟΑΕΔ: Εγγραφή ανέργων που δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στα μητρώα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔19/03/2018 - 14:19 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

– Ο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απόφαση του  , µε την οποία διευκολύνεται η εγγραφή ανέργων που δεν διαθέτουν µόνιµη κατοικία στα µητρώα του και για την ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆ σε σχετικές παρεµβάσεις του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε ήδη από το 2016 παρέµβει στην Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην ∆ιοικητή του για το θέµα αυτό, επισηµαίνοντας ότι η µη εξειδίκευση της νοµοθεσίας (Ν. 4052/2012, άρθρο 29 παρ. 2) που αναγνώριζε τους άστεγους ως ευπαθή κοινωνική οµάδα, απέκλειε τις συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες από την απασχόληση και από την άσκηση θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. Η άρνηση έγκαιρης συµµόρφωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ µε τις συστάσεις της Αρχής προκάλεσε νέες επίµονες παρεµβάσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος, µέσω αναφορών από φυσικά πρόσωπα και κοινωνικές οργανώσεις, είχε διαπιστώσει ότι δεν ήταν δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆, ατόµων που αδυνατούν να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη ατοµικής κατοικίας.

Αποτέλεσµα ήταν να αποκλείονται αφενός όσοι φιλοξενούνται σε ειδικές δοµές, καθώς και όσοι στερούνται στέγης ή είναι προσωρινά φιλοξενούµενοι και αφετέρου τα άτοµα αυτά να µην έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, και να στερούνται ιατροφαρµακευτικής κάλυψης από το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) µέσω που αφορά ανέργους έως 29 ετών.

Επιπλέον, οι άστεγοι, µη διαθέτοντας ∆ελτίο , δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης σε επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, ως εκ τούτου δεν µπορούσαν να λάβουν µέρος σε ∆ηµόσιες Προσκλήσεις του Οργανισµού και αντιµετώπιζαν αποκλεισµό από δοµές πρωτοβάθµιας υποστήριξης. Συναντούσαν, επίσης, εµπόδια στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη καθώς για το διορισµό νοµικής συνδροµής απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικών κατοικίας και εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆ αλλά και στο άνοιγµα λογαριασµού στην Εθνική Τράπεζα, µη µπορώντας να λάβουν κανένα επίδοµα.

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία σε 17 Δήμους: Voucher για 3.494 ωφελούμενους

Με τα από 9.3.2017 και 4.9.2017 έγγραφά του, ο Συνήγορος του Πολίτη, απέστειλε στον ΟΑΕ∆ απόψεις για την αναγκαιότητα αλλαγής των διαδικαστικών τύπων που αποκλείουν πρόσωπα µε στέρηση στέγης από την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων και µέσω αυτής από την άσκηση άλλων δικαιωµάτων. Με το από 13.11.2017 έγγραφο, η σχετική αλληλογραφία και πρόταση νοµοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης απεστάλη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο και της αρµοδιότητάς του ως φορέας της προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης επισηµαίνει ότι η πρακτική που ακολουθούν οι υπηρεσίες του κατά τη διαδικασία εγγραφής στα µητρώα ανέργων, έθετε συστηµατικά συγκεκριµένα πρόσωπα που χρήζουν ειδικής προστασίας (π.χ. θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής εκµετάλλευσης, αιτούντες άσυλο, άτοµα χωρίς ατοµική κατοικία, άστεγους) σε δυσµενέστερη θέση έναντι των λοιπών δικαιούχων, εκ µόνου του λόγου ότι δεν διέθεταν τα προβλεπόµενα έγγραφα για την πιστοποίηση της κατοικίας τους.

Πέρα από την αναµφισβήτητη θετική εξέλιξη και την έγγραφη ανταπόκριση του ΟΑΕ∆ στην παρέµβαση της Αρχής, ο Συνήγορος επισηµαίνει ότι για την άµεση υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης είναι σηµαντική η ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και η συνεργασία µεταξύ το υς, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη εγγραφή των δικαιούχων των ανωτέρω κατηγοριών στα µητρώα του και η αποτελεσµατική και ισότιµη προστασία των δικαιωµάτων τους.

ΟΑΕΔ: «Κλείνουν» οι αιτήσεις για 478 προσλήψεις

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso