Τι πρέπει να ξέρετε για το « για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας στην Αττική και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρήσουν στην πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Την υλοποίηση της δράση θα αναλάβει η μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Ειδικότερα στην ΚΥΑ σημειώνονται στα εξής:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της υπ’ αρ. 40927/04.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 2728), όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Ο τίτλος του προγράμματος μετονομάζεται ως ακολούθως:

«Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Β. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 τροποποιούνται ως εξής:

«2. Στόχος της δράσης είναι η προετοιμασία δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας 18 έως 29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

3. Η δράση αφορά στην προκήρυξη 15.000 θέσεων προεργασίας. Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται με Δημόσια Πρόσκληση μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Η έναρξη και λήξη υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύονται με δελτία τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)».

Γ. Η παρ. 2 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δράσης ανέρχεται στα εκατό εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (100.500.000,00 €), βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κατανέμεται ως εξής:

Για το έτος 2022: 9.881.621,60 ευρώ

Για το έτος 2023: 58.488.378,40 ευρώ

Για το έτος 2024: 32.130.000,00 ευρώ».

Δ. Η υποπαρ. 4.1.2. της παρ. 4. του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«4.1.2. Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για έναν (1) ωφελούμενο.
Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.
Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους.
Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.
Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.
Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση».

Ε. Η υποπαρ. 4.2.1. της παρ. 4. του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«4.2.1. Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 15.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας.

Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο, έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών».

ΣΤ. Η παρ. 3 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ΔΥΠΑ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι:

«Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας», με τη συγχρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων». Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 40927/04.05.2022 (Β’ 2728) κοινή υπουργική απόφαση, ως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ