Οι νέες παροχές, οι αλλαγές και οι προθεσμίες καθώς και ποιοί θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ από τη ΔΥΠΑ. Ααπό το τέλος του 2022 ξεκινούν  να , ενώ θα διαγράφονται και άνεργοι από τις λίστες, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Ο τρόπος χορήγησης του επιδόματος ανεργίας αλλάζει, θα δίνεται επιπλέον επίδομα εργασίας, κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ενώ ο εκάστοτε άνεργος θα είναι υποχρεωμένος να συντάξει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, για να περιλαμβάνεται στις παροχές του ΟΑΕΔ.

Το επίδομα θα δίνεται εφάπαξ και θα αφορά μακροχρόνια ανέργους για πάνω από 5 χρόνια, εφόσον συναινέσουν στην κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Δράσης. Ουσιαστικά, μέσω αυτού του βήματος, θα δημιουργείται μια «καρτέλα» που θα προσιδιάζει στις ατομικές ιδιότητες του ανέργου, για να γίνει πιο εύκολη η ανεύρεση εργασίας.

Δείτε :

Επίδομα ανεργίας – ΟΑΕΔ: Πότε διαγράφονται οι άνεργοι

Ο άνεργος θα διαγράφεται από το μητρώο ανέργων εφόσον αρνηθεί 3 φορές να εργαστεί σε κατάλληλη θέση που του έχει προταθεί από τον ΟΑΕΔ. Σε αυτή τη περίπτωση, η διαγραφή του θα έχει διάρκεια 2 χρόνια και θα διακόπτεται το επίδομα ανεργίας. Διαγραφή όμως προβλέπεται και στην περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όταν συμβαίνει αυτό, ο άνεργος θα διαγράφεται από το μητρώο για 6 μήνες και για το ίδιο διάστημα δεν θα του καταβάλλεται επίδομα ανεργίας.

Επιπλέον, ο άνεργος για να παραμείνει στο μητρώο ανέργων θα πρέπει να προχωρά υποχρεωτικά στη κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ). Το σχέδιο περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, προηγούμενη απασχόλησή του, ανάγκες κατάρτισης του αναζητούντος εργασία ή άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την εύρεση εργασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Επίσης, για να μπορεί να παραμείνει κάποιος στη λίστα των ανέργων θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια. Θα υπάρχει δηλαδή κόφτης εισοδήματος όμοιος μάλιστα με αυτόν του επιδόματος θέρμανσης. Δηλαδή για τους άγαμους το εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 14.000 ευρώ και για τους έγγαμους 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Από τον εισοδηματικό κόφτη θα εξαιρείται το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους.

Επίδομα ανεργίας – Τα δικαιολογητικά

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Για τους παλαιούς επιδοτούμενους: α) από τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του 14μηνου πριν από τη λύση/λήξη εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων πριν από την απόλυση μηνών, β) από την προϋπόθεση της μη υπέρβασης τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων ανεργίας κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης

Για τους νέους επιδοτούμενους: α) από τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του 14μηνου πριν από τη λύση/λήξη εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων πριν από την απόλυση μηνών ή β) από τον αριθμό των ημερών εργασίας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της διετίας πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Το επίδομα ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία. Επομένως το πόσο χρόνο θα λαμβάνει κάποιος το μισθό του και το επίδομα ανεργίας εξαρτάται και από το πόσο χρόνο δικαιούται επίδομα ανεργίας.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για επίδομα ανεργίας

Για την εγγραφή και την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ο αναζητών εργασία υποχρεούται να αναζητεί ενεργά εργασία. Θεωρείται ότι αναζητεί ενεργά εργασία ιδίως όταν:

Αποδέχεται προσφερόμενη θέση εργασίας, εφόσον είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό ΑΣΔ.
Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α.
Συνεργάζεται με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ. 2. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενεργού αναζήτησης εργασίας, και προς εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων, ο αναζητών εργασία, είναι αναγκαίο να προβαίνει ιδίως σε μία ή περισσότερες ενέργειες.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

συνεργασία με τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας με σκοπό την εύρεση εργασίας,
αποστολή αίτησης πρόσληψης ή και βιογραφικών σημειωμάτων απευθείας σε εργοδότες,
διερεύνηση προοπτικών εργασίας μέσω συμμετοχής σε δράσεις συνδικάτων ή επιμελητηρίων ή άλλων φορέων,
δημοσίευση έντυπων ή ηλεκτρονικών αγγελιών ή ανταπόκριση σε αγγελίες,
συμμετοχή σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευξη που στοχεύει σε πρόσληψη,
συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
συμμετοχή σε προγράμματα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων ή ενέργειες για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδειών, άλλων αδειών ή χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης.

Τι είναι το επίδομα εργασίας 300 ευρώ σε ανέργους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να χορηγήσει ένα νέο επίδομα 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε (5) ετών.

Η πρoϋπόθεση για να δοθεί το επίδομα είναι να συναινέσουν οι δικαιούχοι άνεργοι για την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Σημειώνεται ότι το επίδομα θα δοθεί εφάπαξ.

Επιπλέον, θα δοθεί εάν ο δικαιούχος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και:

τις αποδοχές του,
τις γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας.

Επίσης, θα περιλαμβάνονται και οι επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως την κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ